Uppsala universitet, Historiska institutionen, Hugo Valentin Center

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande tvååriga anställning som

Postdoktor i studiet av nationella minoriteter i Norden med språkvetenskaplig inriktning

Hugo Valentin-centrum är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Det förra området rör studiet av minoriteter och etniska relationer i vidare mening, med fokus på migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund. Denna ansökan avser en postdoktorsanställning med språkvetenskaplig inriktning, särskilt språksociologi och litteraturvetenskap.

Arbetsuppgifter: I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter motsvarande högst 20% av anställningen. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med uppdragsutbildningar.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom språkvetenskapligt ämne och visat pedagogisk skicklighet, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Främst kommer den i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att självständigt bidra till forskningen inom området, men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. En 5 sidor lång beskrivning av den forskning som sökanden avser utföra vid HVC skall bifogas ansökan. Denna skall innehålla en tydlig och teoretiskt förankrad syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen bör dessutom tydligt anges hur det tänkta projektet anknyter till pågående forskning vid HVC och/eller bidrar till verksamhetens förnyelse, samt hur, var och när sökanden avser att presentera resultaten. Ansökan skall även innehålla en förteckning över sökandens upp till fem mest betydelsefulla publikationer (inklusive avhandlingen). För åberopade publikationer skall anges vilka som listas enligt det norska registret över vetenskapliga publiceringskanaler (https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside), samt på vilken nivå (för bokkapitel, ange förlagets eller seriens nivå). Dokumenterad förmåga till tvärvetenskapliga perspektiv och samarbeten är meriterande. Då det ingår i arbetsuppgifterna att arbeta med uppdragsutbildningar är det av stor vikt att den sökande har mycket goda kunskaper i att uttrycka sig på svenska i tal och skrift.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla forskning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering, förmåga att initiera och driva nätverk, organisera konferenser, samt skicklighet i att hantera resurser på ett sätt som gagnar verksamheten. Sökanden förutsätts ha goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
  • Förteckning över de upp till fem vetenskapliga arbeten som åberopas. Åberopade arbeten rangordnas enligt relevans för ansökan. Det skall dessutom tydligt framgå vilka skrifter som tillhör kategorierna monografier, referee-granskade tidskriftsartiklar och bokkapitel. Åberopade publikationer skall bifogas ansökan (opublicerade men godkända avhandlingsmanuskript tas också med i bedömningen).
  • Information om antalet citeringar, samt åberopade publikationskanalers nivå enligt det norska systemet.
  • Projektbeskrivning på 5 sidor, som tydligt anknyter till forskningsfronten i ämnet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler män än kvinnor bland forskare och postdoktorer vid Hugo Valentin-centrum.

Information om anställningen och Historiska institutionen kan inhämtas från prefekt Erik Lindberg, tfn. 018-471 1523, epost prefekt@hist.uu.se.  För frågor om verksamheten vid Hugo Valentin-centrum, kontakta föreståndare Tomislav Dulić, tfn 018-471 6395, epost director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 april 2018 märkt, UFV-PA 2018/653.

Anställningsform Määräaikainen yli 6 kuukautta
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/653
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-12
Sista ansökningsdag 2018-04-25

Takaisin avoimiin työpaikkoihin