Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid institutionen för musikvetenskap bedrivs forskning och undervisning kring musik från olika tidsepoker och kulturer utifrån historiska, estetiska och kulturvetenskapliga perspektiv. Institutionens forskningsinriktning och specialkompetens har viss tonvikt på svensk och europeisk musikhistoria, men vi vill gärna bredda institutionens forskning med nya perspektiv. Vi är internationellt inriktade och ser gärna sökande med examen från och erfarenhet av universitetsmiljöer utanför Sverige.

Institutionen ledigförklarar nu en doktorandplats i musikvetenskap med inriktning på forskningsprogrammet Engaging Vulnerability, som är ett tioårigt (2015-2025) tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet finansierat av Vetenskapsrådet, Historisk-filosofiska fakulteten samt rektors strategiska medel.

Projektbeskrivning: Målet med programmet Engaging Vulnerability är att bedriva empirisk forskning och att utveckla teoretiska perspektiv på utsatthet och sårbarhet som produktiva resurser snarare än brister eller svårigheter. Hösten 2018 kommer forskning i programmet bedrivas inom ämnena kulturantropologi, musikvetenskap, litteraturvetenskap, etnologi, interaktionsdesign, medie- och kommunikationsvetenskap, filmvetenskap, filosofi, statsvetenskap, genusvetenskap, idéhistoria samt retorik. Information om programmet finns på http://www.engagingvulnerability.se

Forskningsprogrammets inriktning öppnar för musikvetenskapliga avhandlingsprojekt utifrån ett brett spektrum av problemställningar och empiriskt fokus. Ett krav är dock att projektet tydligt knyter an till Engaging Vulnerability:s övergripande mål.

Kvalifikationskrav: Den person vi söker ska ha magister- eller masterexamen i ämnen och inriktningar med relevans för musikvetenskaplig forskning. För mer detaljerade bestämmelser kring behörighet, se historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://www.histfilfak.uu.se/Forskning/Forskarutbildning/

Doktorandtjänstens villkor: Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Viss tjänstgöring vid institutionen inom undervisning och/eller administration kan komma ifråga, som mest 20%. I sådana fall reduceras utbildningstakten till 80% och studierna förlängs i motsvarande mån. Arbetsspråken vid institutionen är svenska och engelska. För mer detaljerad information, se: http://musik.uu.se/forskning/forskarutbildning/

Utbildning på forskarnivå i musikvetenskap regleras av ämnets allmänna studieplan. Den kan beställas från institutionen och finns på hemsidan: http://musik.uu.se/digitalAssets/504/c_504264-l_3-k_musikvetenskap--reviderad-asp-vt-2016.pdf

Ansökningsförfarande: Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och omfatta:

  • Ett kort följebrev där du beskriver dig själv och dina forskningsintressen, samt redogör för varför du vill söka forskarutbildning samt varför du vore en lämplig kandidat för den utlysta platsen. Var noga med att beskriva varför du vill bedriva projektet inom musikvetenskap inom ramen för Engaging Vulnerability-programmet
  • Examensbevis, betyg och uppsatser och övriga handlingar som du önskar åberopa.
  • Ett kort CV, max en sida, där du beskriver kvalifikationer, behörigheter och forskningsintressen.
  • En preliminär forskningsplan, max 18 000 tecken (inklusive blanksteg). Forskningsplanen bör beskriva and förklara de forskningsproblem och frågeställningar som du vill ta sig an, och förklara dess relation till tidigare forskning. Planen bör också innehålla en kort beskrivning om möjligt material och källor för forskningen, och metodmässiga och teoretiska avvägningar.
  • Publikationer (om sådana finns) samt andra relevanta dokument som du vill anföra.
  • Namn och kontaktuppgifter på två referenser, eller två rekommendationsbrev.

I ansökan kommer den sökandes uppsats på masternivå att bedömas, jämte forskningsplan, och dennas genomförbarhet, och betydelsen av forskningen i förhållande till befintlig forskning.

Bedömningskriterier: Endast ansökningar vars projektplan är relevant utifrån forskningsprogrammet Engaging vulnerability kommer ifråga för bedömning och den sökande bör tydligt klargöra varför den vill komma till just institutionen för musikvetenskap och till just Engaging Vulnerabilty-programmet . Rankningen av de sökande görs dels utifrån kvalitén på inlämnade examensarbeten på avancerad nivå, dels den avhandlingsplan där den sökande beskriver ett tänkt avhandlingsämne. Sökande kan även sända in publicerade arbeten; detta gäller exempelvis sökande med examen på avancerad nivå utan examensarbete. I antagningsprocessen kan det också bli aktuellt att intervjua ett urval av de sökande.

Regelverk: Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen kapitel 5, 8 och 9, samt universitetets och historisk-filosofiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå: http://regler.uu.se

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander).

Tillträde: 2018-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mattias Lundberg, studierektor för forskarutbildningen, tel. 018-471 1584, Mattias.Lundberg@musik.uu.se, och professor Lars Berglund, prefekt, tel. 018-471 1566, Lars.Berglund@musik.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 juni 2018, UFV-PA 2018/1886.

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1886
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-06-18

Wróć do ofert pracy