Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Teologiska institutionen. Anställningen, som omfattar 100 % av heltid, är tidsbegränsad och gäller perioden 2017-07-01 – 2021-06-30. I anställningen ingår 75 % forskning och 25 % övrig verksamhet.

Arbetsuppgifter: i arbetsuppgifterna ingår egen rasismforskning, bidragande till teori- och metodutveckling med relevans för rasismforskning och aktivt deltagande i etableringen av en dynamisk, kreativ, inbjudande och intellektuellt stimulerande forskningsmiljö genom rasismforskningsseminarier, vetenskapligt ledarskap, utveckling av rasismforskarnätverk, publicering och förmedling av forskningsresultat samt uppbyggandet av ett nationellt kunskaps- och resurscentrum för rasismforskning. Även arbete med etablering och vidmakthållande av kontaktytor mellan forskare, myndigheter och civilsamhälle kan ingå, liksom medlemskap i redaktionsråd för vetenskaplig tidskrift för rasismforskning.

Behörighetskrav: Behörig att anställas om forskarassistent är enligt högskoleförordningen den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Doktorsexamen eller motsvarande inom relevant humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde är ett krav. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen högst sju år före ansökningstidens utgång och som i avhandling och övriga vetenskapliga arbeten undersökt problemkomplex av relevans för rasismforskning. Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som forskarassistent. Den sökande bör ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om sådan meritering inte kunnat genomföras före anställningen ska den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att bedriva självständig forskning och god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Den sökande ska vara välorganiserad, kunna arbeta självständigt, ha en väl utvecklad samarbetsförmåga och visa god förmåga att planera och genomföra forskningsprojekt.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom för rasismforskning relevanta områden. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende, där särskild hänsyn tas till teoretisk skärpa, metodologisk skicklighet, och produktion av empiriska kunskapsresultat med relevans för rasismforskning. Särskild vikt kommer också att fästas vid den sökandes erfarenhet att initiera och leda forskningsprojekt, samt förutsättningar att bidra till framtida utveckling av rasismforskning som kunskapsfält. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Förmåga till samarbete och konstruktiv samverkan med det omgivande samhället är betydelsefull för anställningen, liksom sökandes förmåga att kommunicera sina forskningsresultat även utanför akademien, genom att delta i offentlig debatt, medverka i media och relevanta evenemang arrangerade av eller i samarbete med aktörer inom civilsamhället.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Andra språkkunskaper än enbart svenska och engelska är meriterande.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning.

Personliga förhållanden (såsom föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst, solidaritetsarbete eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Avsiktsförklaring
 • Referenser

Information om ansökningsförfarandet

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet My Network. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/528.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning. http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-for-uu-rev-20160616.pdf

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Jonas Holmstrand tel: 018-471 2242, e-post:jonas.holmstrand@teol.uu.se
Vetenskapliga ledarna Mattias Gardell tel: 018-471 2180 e-post: mattias.gardell@teol.uu.se och Irene Molina  tel:018-471 6517 e-post: Irene.Molina@ibf.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2017, UFV-PA 2017/528

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/528
Facklig företrädare
 • Marie Ols, TCO/ST, 018-471 2459
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Stefan Djurström, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-03-02
Sista ansökningsdag 2017-03-31

Tillbaka till lediga jobb