Uppsala universitet, Institutionen för moderna språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som

Universitetslektor i tyska språket
Vid Institutionen för moderna språk

Tillsvidare. Tjänstgöringsgrad 100%.

Bakgrund: Denna tjänst utlyses med hjälp av strategiska medel från rektor och innebär en särskild satsning på tysk språkvetenskap, och framför allt forskningen inom ämnet. Under de första fyra åren ingår forskning i tjänsten med 80% medan övriga 20% utgörs av undervisning. Efter de fyra första åren övergår tjänsten till ett vanligt lektorat med gängse arbetsvillkor.

Beskrivning av ämnesområdet: I Uppsala bedrivs undervisning och forskning i ämnet tyska med språkvetenskaplig och litteraturvetenskaplig inriktning med ett nära samarbete mellan språk- och litteraturforskare. Som anställd arbetar man i en forskningsmiljö med ett brett intresse för sambanden mellan språk, litteratur och kultur. Den språkvetenskapliga forskningen är bred och omfattar studier i såväl modern som historisk språkvetenskap.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår forskning och undervisning.

Inom forskning ingår egen forskning och utveckling av forskningsmiljön. Innehavaren förväntas aktivt söka externa forskningsmedel.

Undervisningen i tyska omfattar alla nivåer även handledning på forskarnivå, samt kursansvar, kursadministration och handledning.

Den sökande förväntas utföra pedagogiskt utvecklingsarbete, delta i institutionens inre arbete samt i fakultetsgemensamma aktiviteter.

Uppdrag av administrativ art kan komma att ingå i arbetet. Regelbunden närvaro på arbetsplatsen förutsätts för det aktiva deltagandet i institutionens arbete.

Den som inte har kunskaper i svenska språket skall förvärva sådana under de två första anställningsåren.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl, så som god samarbetsförmåga både inom och utanför institutionen.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de två första anställningsåren.

Bedömningsgrunder: Lika stor omsorg ska ägnas åt den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Den språkvetenskapliga forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Erfarenhet av forskningsinitiering och projektsamarbeten är meriterande. Även tilldelning av externa medel, vetenskapliga ledningsuppdrag och förankring inom det internationella forskarsamhället har stor betydelse.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Stor vikt kommer att läggas på erfarenhet i första hand inom språkvetenskapliga och språkfärdighetsinriktade moment i ämnet tyska. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att såväl omfattning som kvalitet kan bedömas.

Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället kommer att tillmätas betydelse.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet har de bästa förutsättningarna att som en aktivt närvarande medarbetare på institutionen genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet: Administrativ skicklighet kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt, samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till administrativ skicklighet räknas övergripande verksamhetsplanering och förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo ska anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan skall författas på svenska eller engelska och inges via Uppsala universitets elektroniska rekryteringssystem och omfatta: 

 • Curriculum Vitae
 • Personligt brev
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av administrativa och ledningsmeriter
 • Redovisning av samverkansmeriter
 • Publikationsförteckning
 • Publikationer som åberopas
 • Forskningsplan

Vad gäller anställning som universitetslektor är det viktigt att ansökan innehåller en tydlig redovisning av omfattningen av sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i timmar.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet MyNetwork. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/1167.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Prefekt Johan Gille tel 018-471 1067, epost johan.gille@moderna.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 18 augusti 2017, UFV-PA 2017/1167.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2017
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/1167
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Marie Ols, TCO/ST, 018-471 2459
Publicerat 2017-04-20
Sista ansökningsdag 2017-08-18

Tillbaka till lediga jobb