Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Vid  Institutionen för Kirurgiska vetenskaper (IKV) har ca 110 anställda och runt 200 registrerade doktorander av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor. Omsättningen är på 135 miljoner. IKV tillhör det Medicinska och Farmaceutiska vetenskapsområdet och bedriver undervisning på grund, avancerad och forskarnivå samt forskning. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen som anestesiologi och radiologi. Mycket forskning bedrivs i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid UU och med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattning vid Akademiska sjukhuset.

IKV söker en till två universitetslektorer i medicinsk epidemiologi som ska stärka och utveckla den epidemiologiska forskningen vid institutionen. Anställningarna är placerade inom enheten ortopedi.

Arbetsuppgifter:

Epidemiologisk forskning med fokus på hur levnadsvanor inklusive kostintag, medicinsk behandling och genetiska faktorer påverkar människors hälsa och sjukdomsutveckling.

I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom epidemiologisk teori och metod i utbildning på grund-och avancerad nivå och utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet. Den sökande förväntas handleda doktorander och juniora forskare.

I anställningen som universitetslektor i medicinsk epidemiologi vid IKV ingår att aktivt bidra till institutionens övriga verksamhet och till en stark akademisk miljö. Detta görs genom samarbeten, seminarier och annan vetenskaplig interaktion, vetenskaplig granskning av forskningsprojekt, specifikt inom en nybildad centrumbildning för epidemiologi vid Vetenskapsområdet medicin och farmaci, Uppsala universitet. Minst 20% av arbetstiden kan disponeras för egen forskning.

Behörighetskrav:

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år. 

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. 

Särskild vikt kommer att läggas vid forskningsmeriter inom epidemiologi och epidemiologisk metodik. Erfarenhet av interdisciplinär forskning, nutritionsepidemiologi samt genetiska analyser är också meriterande liksom en förmåga till självständiga avancerade statistiska analyser.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska det tillmätas betydelse om den sökande är en aktiv och nationellt eller internationellt etablerad forskare som uppvisar vetenskaplig självständighet och vars vetenskapliga publikationer är av god kvalitet, vars vetenskapliga meriter motsvarar vad som krävs för docentur vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Det ska också beaktas huruvida den sökande är huvudman eller medsökande för forskningsanslag som erhållits i nationell eller internationell konkurrens. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande uppvisar erfarenhet av och väl dokumenterad skicklighet i att vara huvudhandledare och/eller bihandledare för doktorander eller har uppvisat motsvarande skicklighet genom annan forskningsledande verksamhet. Det ska dessutom anses meriterande om den sökande uppvisar erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag, som att vara sakkunnig eller opponent, eller av andra betydande vetenskapliga uppdrag vid andra myndigheter och företag, såsom ledamot av vetenskapliga råd.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska det tillmätas betydelse om den sökande uppvisar dokumenterad skicklighet inom olika undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. Det ska också tillmätas betydelse om den sökande vid utvärderingar av såväl akademiska kollegor som studenter bedömts vara en god pedagog. Det är meriterande om den sökande har en omfattande undervisningserfarenhet, särskilt om en ansenlig del av undervisningen skett under de senaste sex åren. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

Vid bedömning av övrig skicklighet utgör administrativ kompetens, visad genom förmåga till övergripande verksamhetsplanering, skicklighet att leda verksamhet och personal samt förmåga till samarbete är betydelsefulla egenskaper som kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Också dokumenterad förmåga att leda en forskargrupp och erfarenhet av ledarskap i akademiska nätverk och föreningar ska beaktas. 

Personliga förhållanden t ex föräldraledighet som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast, efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%, 1-2 tjänster.

Upplysningar om tjänsten lämnas av
Professor Karl Michäelsson: karl.michaelsson@surgsci.uu.se
För anställningsfrågor kontakta personaladministratör Higran Saghir: higran.saghir@surgsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 20:e februari 2018, UFV-PA 2017/4229.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4229
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-29
Sista ansökningsdag 2018-02-20

Tillbaka till lediga jobb