Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Professuren innefattar ett övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning inom neuroradiologi samt undervisning inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Handledning av doktorander och studenter ingår. I anställningen ingår även att leda en aktiv forskargrupp i ämnet, och att bidra till en positiv utveckling av forskning och utbildning inom ämnet i samverkan med fakultetens forskare och lärare. Till arbetsuppgifterna hör att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt, som har stor betydelse för arbetet vid universitetet. Administrativa arbetsuppgifter samt interna och externa förtroendeuppdrag kan förekomma. Klinisk tjänstgöring inom neuroradiologi ingår och anställningen kommer att förenas med anställning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset.

Kvalifikationskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF

4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Vetenskaplig skicklighet
Den vetenskapliga skickligheten ska ha vistats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Pedagogisk skicklighet
Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO

§ 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumentera skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger.

Klinisk skicklighet
För behörighet till denna tjänst krävs läkarexamen samt specialistkompetens i radiologi med subspecialitet i eller inriktning mot neuroradiologi. Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och därefter vid pedagogisk skicklighet. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mer skicklig än vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare. Klinisk skicklighet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas men också forskningsmeriter inom området neuroradiologi. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, utveckla, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion kring högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Klinisk skicklighet
Klinisk skicklighet beskrivs enligt AO § 25 som kliniskt arbete och klinisk utbildning samt deltagande i kliniskt utvecklingsarbete. Kliniskt utvecklingsarbete innebär bland annat insatser som förbättrat eller effektiviserat hälso- och sjukvård.

Bedömningsgrunder för övrig skicklighet
Ledningsskicklighet och administrativ skicklighet är av betydelse för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Förmågan att samverka med det omgivande samhället liksom att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas.

Ledningsskicklighet
Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål.

Förmåga att samordna gruppen väl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Administrativ skicklighet
Vid bedömning av samverkansskicklighet kommer erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitetet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet anställer nya lärare kommer den sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Jämställdhetsaspekten kommer att tillämpas om två sökande av olika kön har likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter efter en kvalitativ helhetsbedömning.

Sökandes föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackliga uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som meriterande arbetslivserfarenhet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. 

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dekan, professor Eva Tiensuu Jansson, tel +46 18 611 4289, email dekan@medfak.uu.se och prefekt, professor Per Hellman email per.hellman@surgsci.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 2018-01-31, UFV-PA 2017/3684.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/3684
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-01-31

Tillbaka till lediga jobb