Uppsala universitet, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Information om IBF: Institutet för bostads- och urbanforskning är ett mångvetenskapligt forskningsinstitut med inriktning på bostads- och urbanfrågor. IBF tillhör den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet och bedriver forskning med inriktning mot bostads-, bebyggelse- och urbanfrågor i vid mening. Institutets personal omfattar cirka 45 personer, varav det stora flertalet är forskare och doktorander. IBFs huvudämnen är kulturgeografi, nationalekonomi, sociologi och statskunskap. Varje huvudämne innehar en professur, ett lektorat, en forskarassistenttjänst och två doktorandtjänster. Även ämnena ekonomisk historia, miljöpsykologi och kulturantropologi finns representerade. Disciplinerna utgör basen för det akademiska arbetet, men dessa i samverkan ger även viktiga bidrag till en temainriktad forskning.  IBF arbetar aktivt med lika villkorsfrågor.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: Anställningen som biträdande universitetslektor utgör ett initialt steg i ett befordringssystem och arbetsuppgifterna omfattar forskning inom urban-antropologiska studier, historia och stadsarkitektur, samt undervisning och handledning i första hand vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala universitet. Till undervisning räknas kursansvar och handledning. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. I anställningen ingår också att medverka i IBFs gemensamma forskningsverksamheter (seminarier, ansökningar, m.m.). Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och arbetsmetoder.

Förutsättningar i övrigt: Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande tillgodo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Kopior av högst tio vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Lista med referenspersoner

Instruktioner för utformningen av ansökan.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/4386.

Ytterligare information:
Uppsala universitets anställningsordning
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till anställningsordningen

Upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Irene Molina, 018-471 6517, irene.molina@ibf.uu.se; eller administrativ samordnare vid IBF, Kerstin Larsson, 018-471 6506, kerstin.larsson@ibf.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 januari 2018, UFV-PA 2017/4386.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-03-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4386
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-01-09
Sista ansökningsdag 2018-01-23

Tillbaka till lediga jobb