Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Institutionen för nordiska språk har drygt 100 anställda som bedriver forskning och undervisning om framför allt det svenska språket utifrån skilda infallsvinklar men också om de nordiska grannspråken. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och på Campus Gotland. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i svenska och svenska som andraspråk. Till institutionen hör även Språkverkstaden som erbjuder handledning i muntlig och skriftlig framställning på både svenska och engelska samt stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter för att utveckla studenters och doktoranders kommunikativa kompetenser. För att förstärka vår verksamhet söker vi nu en universitetslektor med bred kompetens inom ämnesområdet svenska med didaktisk inriktning.

Arbetsuppgifter
Undervisning, handledning och examination samt forskning och administration. Anställningen avser främst undervisning på kurser i svenska språket inom ämneslärarprogrammet. Därtill kommer handledning i muntlig och skriftlig framställning inom ramen för Språkverkstadens verksamhet. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och kursutveckling. Därutöver kan mer omfattande ledningsuppdrag och övergripande kursutvecklingsarbete komma att ingå i arbetsuppgifterna. Vid institutionen konstrueras på uppdrag av Skolverket de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, och arbete inom denna del av verksamheten kan komma att ingå i anställningen.  Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Under det första anställningsåret kan 50 % av arbetstiden ägnas åt egen forskning.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Förmåga att undervisa på svenska, danska eller norska är ett krav. Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Sådana personliga egenskaper är här flexibilitet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet svenska språket med didaktisk inriktning. Skicklighet att leda och utveckla akademisk verksamhet är också betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet beaktas i första hand vetenskaplig kvalitet. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, har betydelse. Särskilt meriterande är forskning inom svenska språket med didaktisk inriktning. Vidare inräknas skickligheten att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå samt meriterna av att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet: Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet beaktas i första hand pedagogisk kvalitet. Även omfattningen av undervisningen, dvs. bredd och djup på olika undervisningsnivåer, tillmäts betydelse. Särskild vikt fästs vid erfarenheter av akademisk undervisning av relevans för anställningen, speciellt inom lärarprogram. Förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmäts också betydelse.

Ledningsskicklighet: Med förmåga att leda och utveckla akademisk verksamhet avses planering, administration, ledning, uppföljning och utvärdering av såväl det egna arbetet som av den övergripande verksamheten. Det handlar om ledning av kurs- och institutionsverksamhet samt av personal, att fatta beslut och att ta ansvar samt att medverka till att medarbetare får förutsättningar att nå verksamhetens mål. I ledningsförmåga inkluderas också att samordna gruppen och att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Övrigt
Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande betraktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. 

Ansökningsförfarande Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Personligt brev
 • CV
 • Bilageförteckning
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/3876.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer samt instruktioner för ansökan via länken nedan: https://mp.uu.se/web/info/anstallning/rekrytera-anstalla/humsam/sprakvet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Placeringsort: Uppsala. Undervisning på Campus Gotland kan förekomma.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 180701 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning. Provanställning om sex månader tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Björn Melander 018-471 6881, Bjorn.melander@nordiska.uu.se eller stf. prefekt David Håkansson 018-471 6391, david.hakansson@nordiska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 mars 2018, UFV-PA 2017/3876.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/3876
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-01-25
Sista ansökningsdag 2018-03-15

Tillbaka till lediga jobb