Uppsala universitet, Medicinska fakulteten

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

SciLifeLab (www.scilifelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU. SciLifeLab söker nu en excellent forskningsgruppsledare för att stärka forskningsmiljön i Uppsala. 
Anställningen är en del av SciLifeLab Fellowsprogrammet 2015-2019. Institutionsplacering inom vetenskapsområdet för Medicin och Farmaci bestäms i samband med anställning.
Beskrivning av ämnesområdet: Detta område innefattar experimentell och translationell forskning inom tumörimmunologi och/eller cancerimmunterapi. 

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet vad gäller vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Anställningsperiod: En anställning som biträdande universitetslektor är en fyraårig meriteringsanställning. Om särskilda skäl föreligger kan dock anställningen förnyas. Den sammanlagda anställningstiden får dock omfatta högst sex år. En person som innehar anställning som biträdande universitetslektor kan, efter sakkunnigprövning, befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen 4 kap. § 12a den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) § 38 krävs pedagogisk skicklighet i enlighet med AO § 23. Enligt universitetets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska (och/eller) på engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet, och därefter vid pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. 

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. 

När universitetet anställer nya lärare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. 

Enligt anställningsordningen visas administrativ skicklighet bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet. Se även RB § 12.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Vid bedömning av samverkansskicklighet ska erfarenhet av och skicklighet i populärvetenskapligt arbete, redaktörskap och annan verksamhet som rör kunskapsutbyte mellan universitet och omvärld, samt erfarenhet av innovation och entreprenörskap tillmätas betydelse.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter. Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande kommer att beaktas som arbetslivserfarenhet.

Ansökan består av:
Personligt brev (1 sida), CV, Kortfattad skriftlig redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet, forskningsplan (1-2 sidor), Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten, Examensbevis för doktorsexamen, Övriga handlingar som åberopas i ansökan, Artiklar i fulltext (högst 5).

För regler och riktlinjer, se:
Riktlinjer och bedömningsgrunder
Anställningsordning vid Uppsala Universitet

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se:
Meritportföljer. Regler och riktlinjer

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.

Anställningens omfattning: 100 %  

Upplysningar om anställningen lämnas av
Eva Tiensuu Janson, 018-611 4289, eva.tiensuu_janson@medsci.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2018, UFV-PA 2018/548.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/548
Kontakt
  • Camilla Nilsson, 018-4710000
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-01-29
Sista ansökningsdag 2018-04-23

Tillbaka till lediga jobb