Uppsala universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Doktorand i finansrätt eller företagsrätt

vid Juridiska institutionen. Tillträde 1 juni 2018 eller efter överenskommelse.

Ämnet finansrätt omfattar de rättsregler som bestämmer privatpersoners och företags skyldigheter att betala skatt, såsom inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatt, punktskatter m.m. Det omfattar också förfaranderegler för hur beskattning ska ske. Ämnet företagsrätt omfattar i sin vidaste mening all ekonomiskt relaterad juridik som påverkar näringsliv och företagande. Forskningen inom ämnet är framförallt inriktad mot att skapa ny kunskap om hur olika delar inom företagsrättens område samspelar med varandra. Ett exempel på detta är när reglerna i ett rättsområde påverkar eller har betydelse för tillämpningen av regler i ett eller flera andra rättsområden.

Utlysningen är inriktad mot skatterätt. Antagning kan ske antingen i forskarämnet finansrätt eller i företagsrätt, men huvudinriktningen på forskningen ska vara mot skatterätt.

Den som antas som doktorand i samband med denna utlysning skall främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. För antagning krävs att sökanden har förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Bestämmelser om anställning för doktorander återfinns i högskoleförordningen 7 kap 34-41 §§  i universitets Regler och riktlinjer, http://regler.uu.se, samt i juridiska fakultetens allmänna studieplan allmänna studieplanen allmänna studieplanen

Finansiering
Den doktorand som antas kommer att vara fullt finansierad genom stipendier från Stiftelsen Centrum för Skatterätt, vilket även innefattar kompletterande finansiering som gör det möjligt att teckna försäkringar som ger ett skydd likvärdigt med en anställd doktorand. Finansieringen löper under en nettostudietid på 4 år, men efter överenskommelse kan tiden komma att utsträckas till 5 år genom att doktoranden genomför undervisning m.m. (högst 20 procent av studietiden). Doktoranden anställs i så fall vid den juridiska institutionen för den del av tjänsten som avser undervisning.

Behörighet
Behörighetsvillkoren framgår av 7 kap. 39-40 §§ högskoleförordningen, Uppsala universitets Antagningsordning UFV 2012/2057 och Juridiska fakultetens kompletterande regler i Allmän studieplan för forskarutbildning, dnr JURFAK 2016/18. Vid Juridiska fakulteten ska den sökande för att vara behörig antingen

1) inom Sverige ha avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller genomgått juristlinjen, eller

2) inom eller utom landet tillägnat sig kunskaper som motsvarar vad personer som avlagt nämnda examina kan antas ha. Vid värderingen av om kunskaperna är tillräckliga ska hänsyn särskilt tas till vad som erfordras för att med framgång tillgodogöra sig utbildningen i det särskilda forskarutbildningsämnet.

Sökande ska ha tillfredsställande kunskaper i svenska eller engelska språket.

Ansökan
Ansökan lämnas elektroniskt, inklusive nedan angivna bilagor.

Examensintyg (obligatorisk bilaga) samt andra intyg som åberopas

CV på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga)

Projektbeskrivning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga) Projektbeskrivningen bör ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, tidsplan för projektet samt reflektioner rörande rättsvetenskapligt värde och nyhetsvärde. Projektbeskrivningen ska omfatta högst 35 000 tecken inklusive blanksteg (ungefär tio A4-sidor).

Populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska (obligatorisk bilaga). Projektsammanfattningen ska innehålla en kort populärvetenskaplig sammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.

Rättsvetenskapliga arbeten som åberopas (elektronisk kopia av böcker, artiklar, examensarbeten, manus, m.m.)

Ett yttrande från möjlig handledare alternativt ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson (t ex universitetslärare eller arbetsgivare)

För att kunna antas behöver den sökande ett yttrande från en professor eller en docent vid Juridiska fakulteten i Uppsala som förklarar sig villig att handleda det föreslagna projektet. Om ett yttrande inte bifogas ansökan kommer Juridiska fakulteten, om möjligt, att inhämta ett sådant för prioriterade projekt. I fall där sökande ej bifogar yttrande kan rekommendationsbrev eller angivande av referensperson tillmätas särskild vikt.

Tillsättningen sker utifrån en bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Observera att för alla redan antagna till utbildning på forskarnivå skall till ansökan bifogas Uppföljning av individuell studieplan. Studieplanen kan hämtas från www.jur.uu.se, se under Forskning/Forskarutbildning. Ansökan om antagning till forskarutbildning (obligatorisk bilaga) inges på särskild blankett: Klicka här

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

Tillträde: 2018-06-01 eller efter överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av 
studierektor Mosa Sayed, tel. 018-471 2067, e-post Mosa.Sayed@jur.uu.se
professor Bertil Wiman, 070-4850244, e-post bertil.wiman@jur.uu.se
docent Jan Bjuvberg, tel. 070-757 55 42, e-post jan.bjuvberg@jur.uu.se

Välkommen med din ansökan med ev. bilagor senast den 31 mars 2018, UFV-PA 2018/431.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 180601
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/431
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-02-02
Sista ansökningsdag 2018-03-31

Tillbaka till lediga jobb