Uppsala universitet, Språkvetenskapliga fakulteten, Engelska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av ämnesområde
Vid institutionen finns två professurer i engelska med inriktning mot litteratur: en inriktad mot amerikansk litteratur och den andra inriktad mot engelsk litteratur i den engelskspråkiga världen utom Nordamerika. Ämnesområdet amerikansk litteratur behandlar litteraturen i Nordamerika och dess gränsområden. Vid engelska institutionen finns ytterligare tre inriktningar – engelska språket och lingvistik, keltiska språk och litteratur samt Svenska institutet för nordamerikastudier (SINAS). Forskning vid institutionen bedrivs inom samtliga dessa områden. Utbildningen på forskarnivå i engelska är uppdelad på tre inriktningar, en som specialiserar sig på engelsk språkvetenskap, en på engelsk litteratur och en på amerikansk litteratur.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer. Egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan, planering och ledning av forskningsprojekt samt ansökningar om forskningsmedel. Ledningsuppdrag inklusive administration på institutions- och övriga nivåer inom Uppsala universitet, förekommer.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §).  Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevanta för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grund- och avancerad nivå och särskilt på forskarnivå.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning. Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt i övrigt uppfylla vad som är föreskrivet i Uppsala universitets anställningsordning (§ 33) och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer (SPRÅKFAK 2013/22).

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För denna anställning krävs professorskompetens med forskningsmeriter inom amerikansk litteratur.

Även om undervisning och handledning sker på engelska, förväntas den som inte kan svenska ha skaffat sig kunskaper i svenska som arbetsspråk inom två år.

Dokumentationen av pedagogisk skicklighet ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Bedömningsgrunder:

Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt ledarskicklighet
Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid tillsättning av denna professur kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, ledarskicklighet och pedagogisk skicklighet. Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av samtliga tre bedömningsgrunder.  I första hand kommer vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand ledarskickligheten och i tredje hand den pedagogiska skickligheten.

En sammanvägning av bedömningsgrunderna ska ske så att en sökande som bedöms ha mycket större ledarskicklighet än övriga skickligheter kan rangordnas före sökande med i övrigt starkare skicklighetsmeriter.

Vetenskaplig skicklighet
Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Den sökandes vetenskapliga produktion ska bedömas utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna med tonvikt på de senaste 10 åren.

Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället ska bedömas. Som meriterande betraktas uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och liknande. 

Eftersom institutionen har ambitionen att stärka sina forskningsmiljöer kommer vikt att läggas vid meritering inom något av följande forskningsområden:

 • Transnationella studier och migration (”Transnational Studies and Migration”)
 • Miljöhumanism (”Environmental Humanities”)
 • Riskhumanism (”Risk Humanities”)
 • ”Black Atlantic Studies”

Ledarskicklighet
Ledarskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Som meriterande betraktas erfarenhet av ledningsansvar, visad genom ansvarstagande för institutionsmiljö eller andra förtroendeuppdrag på universitets- och institutionsnivå.

Pedagogisk skicklighet
Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik tillmätas betydelse.

Den sökande ska normalt som huvudhandledare ha handlett minst en doktorand till disputation, såvida inte särskilda skäl föreligger. Att framgångsrikt ha genomfört handledning kommer att tillmätas betydelse.

Övrig skicklighet 
När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Ansökningsförfarande
Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp kommer vid denna rekrytering att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande

Fullständig ansökan, företrädelsevis på engelska, ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
 • Redovisning av ledarskicklighet
 • Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
 • Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning på utbildning på forskarnivå)
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)
 • Lista med referenspersoner

Resekostnader täcks av Uppsala universitet för de sökande som kallas till intervju och provföreläsning.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2017/4547.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och Språkvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-04-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Engelska institutionens prefekt professor Merja Kytö, tel 018-471 1251, e-post Merja.Kyto@engelska.uu.se

Välkommen med din ansökan senast 14 maj 2018, UFV-PA 2017/4547.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-04-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2017/4547
Kontakt
 • Merja Kytö, 018-471 0000
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-06-20

Tillbaka till lediga jobb