Uppsala universitet, Kulturgeografiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet, grundat 1477, är Nordens äldsta universitet och ett av de största med mer än 40 000 studenter. Forskningen är världsledande och innefattar bland annat omkring 300 doktorsexamina varje år. Växelverkan mellan universitet, näringsliv och samhälle eftersträvas på alla nivåer. (se www.uu.se)

Kulturgeografiska institutionen är en medelstor institution vid Uppsala universitet. Vi forskar och undervisar om många områden inom kulturgeografi. Idag är drygt 50 personer verksamma vid institutionen.

Platserna tillträds den 1 september 2018 och är finansierade under fyra år i form av doktorandanställning. Forskar­utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) varav doktorsavhandlingen utgör 180 och kurser/litteraturinläsning sammanlagt 60 högskolepoäng.

Platserna finansieras inledningsvis normalt genom institutionens fakultetsanslag; vissa platser kan dock redan från början vara knutna till specifika forskningsprogram och -projekt och har därmed en viss inriktning. Också doktorander som antas utan anknytning till existerande projekt eller program förväntas bistå med att söka extern finansiering så snart det egna avhandlingsprojektet utarbetats. 

Kvalifikationskrav: För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i kulturgeografi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i kulturgeografi. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. För antagning krävs också att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen.

Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:

  • ifylld ansökningsblankett, denna hämtas på fakultetens webbplats http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
  • CV (Curriculum Vitae = meritförteckning),
  • en kort beskrivning (2-3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
  • vidimerade kopior på examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten 
  • ett exemplar av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning i kultur/samhällsgeografi (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande) alternativt andra relevanta texter
  • referenser: tex lärare inom grundutbildningen vid den sökandes heminstitution eller andra med kännedom om sökandes kompetens för tjänsten
  • övriga handlingar den sökande önskar åberopa (inkl. ev. övriga referenser).

Aktuella forskningsinriktningar med specifik handledarkompetens: En faktor som vägs in vid antagningen är i vilken utsträckning institutionen har handledningskompetens och forskningsmedel inom olika områden. Vid institutionen finns flera av kulturgeografins centrala fält representerade. Vi rekommenderar att alla intresserade besöker vår webbsida för att se hur det egna tänkta avhandlingsprojektet relaterar till pågående forskningsaktiviteter vid institutionen och vilken typ av handledningskompetens som finns här.

För mer information se: www.kultgeog.uu.se

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid). Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20 procent). Bestämmelser om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer, http://regler.uu.se samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i kulturgeografi, Uppsala universitet.

Ansökningsförfarande: En rekryteringsgrupp gör ett första urval via en genomgång av insända handlingar och kontakter med åberopade referenter. Denna grupp av sökande kallas därefter till intervju med några företrädare för forskarutbildningen varefter en slutgiltig bedömning görs. Intervjuerna kommer att ske under april och början av maj. Resultatet av antagningsprocessen meddelas individuellt i slutet av maj 2018. Kriterier vid bedömning av ansökningar beskrivs i separat dokument (Kriterier vid bedömning av ansökningar till forskarutbildningen, se http://www.kultgeog.uu.se/utbildning/forskarutbildning/. Upplysningar om anställningen lämnas av forskarutbildningens studierektor David Jansson. Tel. 072–999 9155. E-post: david.jansson@kultgeog.uu.se.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Välkommen med din ansökan senast den 14 mars 2018, UFV-PA 2018/563. Klicka på länken nedan för att komma till ansökningsformuläret.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/563
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-02-14
Sista ansökningsdag 2018-03-14

Tillbaka till lediga jobb