Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed en anställning som Universitetslektor i infektionsmedicin förenad med befattning som specialistläkare vid Akademiska sjukhuset

Institutionen för Medicinska Vetenskaper bedriver forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Antalet anställda är ca 250, dessutom är ca 300 sjukhusanställda associerade till institutionen. Totalt finns ca 120 doktorander och ett stort antal studenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Institutionen medverkar i ett flertal program och kurser inom grundutbildningen, bland annat inom ämnesområdet infektionssjukdomar.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet infektionssjukdomar är dynamiskt och växande. Förståelse för diagnostik och behandling av inhemska infektioner är centralt men även kunskap kring vad som styr uppkomsten av infektioner och den ökande antimikrobiella resistensen är av yttersta vikt. För att förstå orsaker och dynamiken bakom dessa fenomen samarbetar vi translationellt inom humanmedicin men även interdisciplinärt med exempelvis veterinärer, mikrobiologer, molekylärbiologer och ekologer. Med den här anställningen vill vi tillföra kompetens inom modern infektionsforskning. 

Arbetsuppgifter: Till arbetsuppgifterna hör att bedriva egen forskning, undervisning, att delta i institutionens kollegiala verksamhet samt klinisk tjänstgöring. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt. Befattningen som specialistläkare förläggs till verksamhetsområdet infektionssjukdomar vid Akademiska sjukhuset.

Om den som erbjuds anställningen också uppfyller Akademiska sjukhusets krav för anställning som överläkare kommer den sökande att erbjudas anställning förenad med befattning som överläkare.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, har visat pedagogisk skicklighet samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Vidare är specialistkompetens i infektionssjukdomar ett krav.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

Bedömningsgrunder: Lika stor vikt fästs vid vetenskaplig som vid pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet ska i första hand baseras på vetenskaplig kvalitet och självständighet. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Se även Riktlinjer och bedömningsgrunder för rekrytering och befordran av lärare vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci (RB) § 7.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Både bredd och djup ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten. Se även RB § 8.

Bedömningsgrunder för övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas betydelse. Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Se även Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) §§ 28-31 och RB §§ 9-10.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Riktlinjer och bedömningsgrunder

För instruktioner för ansökan till läraranställningar se: 
Meritportföljer. Regler och riktlinjer 
Anställningsordning vid Uppsala Universitet

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av 
prefekt, professor Lars Rönnblom, tfn 018-611 5398.

Välkommen med din ansökan senast den 3 april 2018, UFV-PA 2018/174.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/174
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-03-01
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb