med anställning som Föreståndare vid CIRCUS

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Anställningen som vetenskaplig ledare tillika föreståndare för CIRCUS är på heltid tillsvidare med en finansieringsperiod om fem år med möjlighet till förlängning upp till högst fem år. Villkoren för anställningen medger visst utrymme för egen forskning. Tillträde till anställningen sker enligt överenskommelse snarast möjligt, senast hösten 2018.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet har en bred verksamhet med kvalificerad utbildning och forskning vid 39 institutioner/enheter vid sex fakulteter. Inom området arbetar ca 2 000 lärare och forskare. Humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet utmärks av ämnesmässigt djup och excellens, liksom av bredd och mångfald.

För att utveckla och stödja vetenskapliga samarbeten och problemdriven forskning över institutions-, fakultets- och områdesgränser har Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap inrättat ett nytt centrum, Centre for Integrated Research on Culture and Society (CIRCUS). Verksamheten planeras i ett första skede för en femårsperiod. Verksamheten bedrivs i egna lokaler och ska erbjuda kvalificerat stöd och en miljö för tvärgående och tematisk forskning, kortare forskningsvistelser, konferenser och seminarier. Den ska genom utlysningar i konkurrens bland områdets forskare ge stöd till nätverk, forskningsinitiering, workshops och andra liknande aktiviteter som genomförs i miljön. CIRCUS ska även vara en väl synlig plattform för och profilera tematiskt integrerad kultur- och samhällsforskning av hög relevans utanför akademin.

Arbetsuppgifter

Den vetenskapliga ledaren som också är föreståndare ska självständigt och med hög integritet, i samråd med styrelsen för CIRCUS, bygga upp och leda den vetenskapliga verksamheten. Han eller hon ansvarar för att inspirera, koordinera och leda forskare vid Uppsala universitet till mångvetenskapliga forskningssamarbeten. I arbetsuppgifterna ligger att utveckla det vetenskapliga innehållet och programformerna i CIRCUS verksamhet. Den vetenskapliga ledaren ansvarar med stöd av centrums övriga personal för det löpande arbetet inom verksamheten. Planering och organisering av urval till den vetenskapliga verksamheten ska bidra till att etablera CIRCUS som en nationellt och internationellt ledande mångvetenskaplig miljö. Arbetsuppgifterna innefattar också fortlöpande samverkan med externa forskningsfinansiärer och att verka forskningspolitiskt för att stärka finansieringsmöjligheter för tvärvetenskaplig forskning.

Samråd och rapportering sker till en styrelse som utses av områdesnämnden. Efter den vetenskapliga ledarens tillträde utses en extern referensgrupp av forskare med relevanta erfarenheter från liknande miljöer och med god förankring i det internationella forskarsamhället. Som föreståndare för verksamheten har den vetenskapliga ledaren personalansvar för CIRCUS övriga stab inom administration och kommunikation (initialt 3-4 personer).

Kvalifikationer

Den vetenskapliga ledaren tillika föreståndaren ska vara professor och forskare som har en stark ställning inom sitt fält, både nationellt och internationellt. Han eller hon är vidare en erfaren forskningsledare, som arbetat med större forskningsprojekt och program. Den vi söker ska vidare ha en god överblick över, intresse för och förtrogenhet med humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning utöver den egna forskningsinriktningen.

Anställningen förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska.

Villkor

För denna anställning är det meriterande om den vi söker kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av:

 • förmåga att inspirera forskare till och genomföra mångvetenskapliga samarbeten
 • goda nationella och internationella nätverk
 • god lednings- och kommunikationsförmåga och stort engagemang i vetenskapligt utvecklingsarbete
 • erfarenhet av att ha framgångsrikt initierat, lett och genomfört mångvetenskapliga forskningsprojekt och program, liksom arbete i flerdisciplinära eller integrativa forskningsmiljöer
 • erfarenhet av vetenskapliga förtroendeuppdrag såsom bedömningar inom forskningsråd, som sakkunnig och genom andra vetenskapliga expertuppdrag samt
 • erfarenheter av chefs- och ledarskap med personal- och budgetansvar från vetenskaplig eller kunskapsbaserad verksamhet

Vid rekryteringen kommer vikt att läggas vid personliga egenskaper samt den sociala och kommunikativa förmåga som fordras för att utföra arbetsuppgifterna väl. Vidare kommer universitetet främst att beakta den som efter en helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innefatta följande:

 • Ett kortfattat ansökningsbrev om hur den sökande ser på den aktuella anställningen och sin roll som vetenskaplig ledare
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och annan verksamhet av relevans för den aktuella anställningen (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning i urval
 • Redovisning av övriga meriter

Information om ansökningsförfarandet

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi.

Upplysningar om anställningen lämnas av Anna Singer, stf vicerektor för Vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap (anna.singer@jur.uu.se) tel. 018-471 2035.

För vidare information om Circus se uu.se/circus.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2018, UFV-PA 2018/782

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, senast hösten 2018
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/782
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-04-09
Sista ansökningsdag 2018-05-15

Tillbaka till lediga jobb