Ekonomisk-historiska institutionen eller Företagsekonomiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala Antibiotic Center (UAC, www.uac.uu.se) är ett internationellt och multidisciplinärt centrum för studier av antibiotikaresistens. Detta centrum startades 2016 för att föra samman, stimulera och stödja forskning inom antibiotikaresistens inom Uppsala universitets samtliga vetenskapsområden (Medicin och Farmaci, Naturvetenskap och Teknik samt Humaniora och Samhällsvetenskap).

Ekonomisk-historiska institutionen
Ekonomisk-historiska institutionen är en stark undervisnings- och forskningsmiljö och vi deltar i en rad internationella, nationella, institutions- och fakultetsövergripande samarbeten. Forskningen vid institutionen täcker såväl modern tid, som den äldre ekonomiska historien. Vid institutionen finns forskningscentrat Uppsala Centre for Business History samt en stark forskningsmiljö inom STS-forskning. Ett femtiotal lärare, forskare och gästforskare är knutna till miljön, inklusive över 20 doktorander.

Företagsekonomiska institutionen
Företagsekonomiska institutionen är en stor institution med ca 140 medarbetare och mer än 2000 studenter. Vid institutionen bedrivs omfattande forskarutbildning med ca 40 doktorander. Forskarskolorna MIT och FIRE är också knutna till institutionen. Institutionens forskningsprofil omfattar alla ämnets olika delar såsom internationellt företagande, marknadsföring, organisation, redovisning och entreprenörskap.

Beskrivning av ämnesområdet: En stor utmaning i vår globaliserade värld är antibiotikaresistenta bakterier. De utgör ett allvarligt hot mot folkhälsan. För att kunna motverka antibiotikaresistens krävs ett samarbete mellan forskare, myndigheter och företag. I syfte att framgångsrikt skapa nya innovationssatsningar för bekämpandet av antibiotikaresistenta bakterier behövs nya ekonomiska styrmodeller tas fram. Multidisciplinär forskning med grund i ekonomisk historia eller internationellt företagande är av högsta relevans för detta forskningsfält.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt, samt att skriva forskningsansökningar inom området och hålla föreläsningar för såväl allmänheten som en vetenskapligt insatt publik. Viss begränsad undervisning inom UAC ingår också.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren.

Ett grundläggande krav är att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning inom ämnesområdet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd och vana att använda såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter där ett samhällsekonomiskt och/eller företagsekonomiskt perspektiv använts för att analysera förhållanden och organisationsformer kopplade till användning, produktion/distribution samt utveckling av forskningsintensiva produkter och tjänster. Dokumenterad forskningserfarenhet inom områden kopplat till antibiotika ses som meriterande.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Framgång i att söka externa forskningsmedel är meriterande. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Förmågan att samverka över ämnesdisciplinsgränser är betydelsefullt för anställningen och kommer att tillmätas stor vikt. Dokumenterad förmåga att leda arbete inom multidisciplinära projekt i samarbete med flera forskargrupper är starkt meriterande.

Den sökandes potential för att bidra till utveckling av forskning och undervisning kommer också att vara meriterande.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Fakultetens rekryteringsgrupp kan vid behov använda intervjuer, provföreläsningar och referenser vid sin beredning av ärendet. Den sökande skall därför bifoga en lista på referenser som kan bidra till att belysa den sökandes professionella kompetens samt personliga kvaliteter som kan vara av betydelse för anställningen såsom samarbetsförmåga, ledarskap och arbetsmetoder.

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. Universitetet eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare och kvinnor inbjuds särskilt att söka denna anställning.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:

 • Ansökningsbrev
 • Bilageförteckning
 • Curriculum Vitae
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas
 • Därutöver önskar institutionerna att en ämnesrelevant programförklaring av den sökande bifogas ansökan
 • Lista med referenspersoner

instruktioner till sökande av anställning som biträdande universitetslektor

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in via universitetets elektroniskt i rekryteringssystem. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/1132.

För ytterligare information:
Uppsala universitetets anställningsordning
fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekterna på respektive institutionen samt UAC:s föreståndare
Ekonomisk-historiska institutionen, prefekt Fredrik Sandgren, tel +46 (0)18-471 1225, Fredrik.Sandgren@ekhist.uu.se,
Företagsekonomiska institutionen, prefekt Arne Sjöblom, tel +46 (0)18-471 1361, arne.sjoblom@fek.uu.se, or
Uppsala Antibiotic Center, föreståndare 
Dan I Andersson, phone +46 (0)18-471 4175, Dan.Andersson@imbim.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 21 maj 2018, UFV-PA 2018/1132.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1132
Kontakt
 • Fredrik Sandgren, prefekt, +46 18 471 1225
 • Arne Sjöblom, prefekt, +46 18 471 1361
 • Dan I Andersson, föreståndare vid UAC, +46 18 471 4175
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-03-29
Sista ansökningsdag 2018-05-21

Tillbaka till lediga jobb