Uppsala universitet, Institutionen för kostvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Forskningsämnet kostvetenskap klargör den komplexitet som mat och måltider utgör hos enskilda individer, olika grupper och i olika kontexter utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv. Vid institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet http://www.ikv.uu.se finns flera forskningsinriktningar i huvudsak samlade under tre huvudområden: dietetikens kommunikation, måltidsforskning och nutrition.

Denna anställning som doktorand är inriktad mot forskningsområdet dietetikens kommunikation.

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning: Det planerade doktorandprojektet fokuserar på inneliggande patienter med risk för undernäring, och mer specifikt, hur nutritionsbehandlingen av dessa patienter kan följas upp och utvärderas på bästa sätt ur ett personcentrerat perspektiv. Syftet är att undersöka huruvida en intervention med utbildning och handledning inom Nutritionsbehandlingsprocessens fjärde steg (uppföljning och utvärdering) av dietister förbättrar vårdprocessen samt ökar nutritionsrelaterad hälsa och välbefinnande hos patienter med risk för undernäring. Ett viktigt delsyfte är att utveckla personcentrerade verktyg för utvärdering av patienternas upplevelse av nutritionsbehandlingens effekt.

Kvalifikationskrav: För anställning som doktorand i kostvetenskap krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå. Personen ska vid antagningen ha avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Som särskild behörighet krävs dessutom godkänt resultat på minst 90 högskolepoäng i kostvetenskap (eller motsvarande).

Ansökan välkomnas från en legitimerad dietist med intresse för förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Dokumenterad erfarenhet av arbete med patienter med undernäring är meriterande. Vidare behövs en god kommunikationsförmåga då projektet kräver kontakter med både hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Meriterande är erfarenhet av datainsamling och analys av kvalitativt och/eller kvantitativt material. Den sökande behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, så väl i tal som i skrift.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Idéskissen ska innefatta en litteraturöversikt med problembeskrivning av hur nutritionsbehandling inom undernäring kan följas upp och utvärderas ur ett personcentrerat perspektiv. Idéskissen bör även innehålla förslag på hur en studie inom området skulle kunna läggas upp.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Utbildning på forskarnivå i kostvetenskap regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.samfak.uu.se/digitalAssets/64/c_64142-l_3-k_kostvetenskap2012.pdf

Utbildningen regleras även av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/samfak

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-08-27, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-08-26.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om projektet lämnas av
Margaretha Nydahl, 018-471 23 18, e-post margaretha.nydahl@ikv.uu.se.

Upplysningar om anställningen lämnas av
prefekt Ylva Mattsson Sydner, tel 018-471 23 13, e-post Ylva.Mattsson.Sydner@ikv.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2018, UFV-PA 2018/1334.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-08-27
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1334
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-04-11
Sista ansökningsdag 2018-05-25

Tillbaka till lediga jobb