Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Uppsala universitet utlyser härmed en fyraårig doktorandtjänst i kärnämneskontroll riktad mot applikationer av multivariate analysmetoder på existerande och framtida kärnbränslecykler med start 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik bedriver forskning inom områdena kärnreaktioner (för tillämpningar som kärnenergi, cancerterapi eller transmutation av kärnavfall), kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll (inkapsling av använt kärnbränsle, kärnkraftverkens framtida behov och icke-spridningsfrågor), neutrondiagnostik för fusionsreaktroer (studier av fusion som en möjlig framtida energikälla i dagens existerande laboratorier och för ITER) och interaktioner mellan höghastighetsjoner och olika material (med tillämpningar från arkeologi och medicin till åldring av material i kärnreaktorer). Avdelningen för tillämpad kärnfysik erbjuder utbildning och expertis inom instrumentering, numerisk modellering och datorsimulering av kärnreaktioner och interaktioner samt kärntekniska mättekniker.

Fissionsgruppen fokuserar på mättekniker, instrumentering och analysmetoder för kärnkraftssektorn (fission), för användning i kärnbränslediagnostik och skyddsåtgärder samt i framtida reaktorkoncept. Vi utvecklar tekniker som använder olika strålningstyper för att undersöka nukleära material, t.ex. neutrontransmissionstomografi, gammaspektroskopi och -tomografi, och Tjerenkovljusavbildning.

Projektbeskrivning
Kärnämneskontrollen är ett system av åtgärder som syftar till att säkerställa att stater uppfyller sina internationella åtaganden för att förhindra spridningen av känsliga tekniker och material för icke-fredliga ändamål. Verifiering av material med hjälp av icke-förstörande mätningar är ett exempel på en teknik som används inom kärnämneskontrollen. Traditionellt sett mäter dessa tekniker olika egenskaper och analyserar resultaten separat. Vi har anledning att tro, baserat på tidigare forskningsresultat, att det finns fördelar med att samtidigt undersöka multipla signaturer och analysera mätresultaten med hjälp av multivariata analysmetoder (MVA). Tillämpningen av sådana analystekniker inom kärnämneskontrollen är ett relativt nytt angreppssätt, och vårt mål är att utvärdera analysmetodens potential.

Inom det här projektet vill vi specifikt undersöka möjligheter och begränsningar som finns med tillämpningen av MVA på data från icke-förstörande mätmetoder, i samband med verifiering av kärnämne i både existerande och framtida kärnbränslecykler och kärnkraftsystem (Gen IV). Arbetet kommer inkludera undersökning och utvärdering av nya sätt att verifiera bränslen. För den existerande kärnbränslecykeln handlar det mestadels om att verifiera använt kärnbränsle, både i syfte att verifiera att bränslena de facto är riktiga bränslen och för verifiering av att inte delar av dem de har manipulerats inför inkapsling och placering i slutförvar. För framtida kärnbränslecykler och kärnkraftsystem kan det å andra sidan också handla om att utveckla och utvärdera nya sätt att stärka kärnämneskontrollen i de olika stegen. Det kan handla om att exempelvis göra detaljstudier av olika Gen IV-koncept såsom saltsmältereaktorer och att modellera materialflöden, detektorsystem och mätsignaler från tänkta mätuppställningar. Det är möjligt att arbetet kan komma att innefatta experimentella mätkampanjer, i syfte att samla in mätdata för validering av modeller.

Arbetsuppgifter
Som doktorand kommer du att forska på egen hand och tillsammans med kollegor. Du förväntas presentera ditt arbete och dina resultat i akademiska och icke-akademiska sammanhang, delta i workshops, och på nationella och internationella konferenser. Du förväntas ta ansvar för ditt eget forskningsprojekt och för aktiviteter som har att göra med såväl ditt eget som forskargruppens gemensamma arbete. Samtidigt kräver doktorandutbildningen att du även läser kurser på akademisk nivå, motsvarande kraven som finns på institutionen.

Du kommer i ditt arbete att modellera exempelvis reaktorsystem och olika materialsammansättningar med Monte Carlobaserade koder såsom MCNP. Du kommer också simulera detektorresponser, kärnbränsleegenskaper, detektorsystem och deras responser. Du kommer att implementera multivariata analysalgoritmer och genomföra dataanalys. Du kan också komma att få delta i experimentella mätkampanjer i syfte att samla in mätdata för validering av dina modeller.

Kvalifikationskrav:

 • En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. kärnteknik, fysik, teknisk fysik, medicinsk fysik.
 • Programmeringserfarenhet av exempelvis MCNP, Geant, Serpent, MATLAB, Octave, Python, FORTRAN, C eller C++.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig väl på engelska i både tal och skrift.

Meriterande kvalifikationer och önskvärda egenskaper

 • Erfarenhet av arbete med statistic och dataanalys, eventuellt av multivariate dataanalys
 • Erfarenhet av arbete med instrumentation och detektorer för kärn- eller partikelfysik, datainsamlingssystem och simuleringsverktyg.
 • Erfaranher av att använda olika simuleringsmiljöer.
 • Erfarenhet av att arbeta fysikorienterad forskningsmiljö och med exempelvis modellering
 • Förmåga att arbeta effektivt i en miljö som karaktäriseras av mångfald och att bidra till en god laganda.
 • Förmåga att arbete självständigt och att ta personligt ansvar för projektets framskridande.

Anställningsförhållanden

Doktorandtjänsten är fyraårig, och kandidaten kommer huvudsakligen dedikera sin tid åt sina forskningsstudier. Förlängning upp till fem år är eventuellt möjligt genom inkluderande av institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, med en omfattning av högst 20%.  Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet. Den sökande måste uppfylla Uppsala universitets behörighetskrav för doktorandutbildningar.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt högskoleförordningen, samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala Universitet kan hittas här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande:

Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera:

 • ett personligt ansökningsbrev,
 • curriculum vitae,
 • en kopia av examensbesvis med en sammanställning av betyg,
 • en kopia av eller en länk till examensarbetet
 • två referenser, varav minst en från akademin, samt ett rekommendationsbrev,
 • personliga omständigheter som kan påverka vår bedömning av dina meriter,
 • publikationslista (i förekommande fall), samt
 • annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-08-31.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sophie Grape, Sophie.grape@physics.uu.se, telefon +46 18-471 5842.

Varmt välkommen att skicka in din ansökan senast 2018-05-30, UFV-PA 2018/1388.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20180901
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1388
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-04
Sista ansökningsdag 2018-05-30

Tillbaka till lediga jobb