Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för lingvistik och filologi bedrivs forskning och undervisning i ca 20 olika språk och språkrelaterade ämnen. Verksamheten täcker många av de stora språken och kulturerna i Mellanöstern, därtill indologi, swahili, kinesiska/sinologi och klassiska språk. Dessutom innefattar institutionen ämnena lingvistik och datorlingvistik.

Doktorandstudier sträcker sig över en 4-års period under vilken doktoranden erhåller en lön som anställd vid institutionen. Doktoranden förväntas bedriva studier och forskning på heltid samt delta i och bidra till institutionens verksamhet. Undervisning och/eller administrativa uppgifter kan tillkomma upp till 20%, varvid doktorandanställningen förlängs med motsvarande tid.

Projektbeskrivning: Detta projekt undersöker språklig datering, det vill säga möjligheten att tidsbestämma förhistoriska stadier i språkträd, genom ett systematiskt och noggrant studium av stabilitete och ersättningsmönster hos olika typer av språkliga data. I detta syfte, har projektet valt att titta närmare på språkfamiljerna indoeuropeiska (Eurasien), arawak (Sydamerika) och tupí (Sydamerika). Möjligheten att datera tidigare språkliga stadier skulle innebära en revolution för förståelsen av språk- och befolkningshistoria, analogt med kol-14 metoden inom arkeologin. Även en mindre precis metod än kol-14 skulle vara mycket värdefullt för att länka samman förhistoriska språkstadier med andra discipliner såsom arkeologi, genetik och geoklimatologi. Klassisk glottokronologi, som bygger på en konstant ersättningsfrekvens i den grundläggande orduppsättningen, har sedan länge visat sig vara otillförlitlig. Men även om ersättningsfrekvensen inte är helt konstant, så är det inte heller helt slumpmässig. Dessutom skulle andra delar av språket än dess orduppsättning kunna vara mer regelstyrda eftersom lexikon kan utgöra föremål för medveten manipulation; ordtabu är mycket riktigt en av anledningarna till höjd ersättningsfrekvens. Hittills har dock grammatisk kronologi knappt undersökts, vilket kommer att utgöra en viktig del av det nuvarande projektet. I överlag är tiden nu mogen för en systematisk undersökning av språklig datering. Mycket stora datamängder finns nu tillgängliga i stora databaser som har blivit praktiskt användbara. Likaså har stora metodologiska framsteg gjorts, särskilt inom bioinformatiken, som möjliggör ett mycket mer effektivt utnyttjande av gängse data. Projektet innefattar samarbete med Lunds Universitet. Projektet finansieras av Marcus and Amalia Wallenbergs stiftelse (MaW 2017.0050).

Kvalifikationskrav: Vi söker en kandidat med goda kunskaper i språktypologi, jämförande språkforskning och/eller kvantitativ lingvistik som är motiverad och intresserad av kvantitativa studier av språklig mångfald. Den sökande ska uppfylla fordringarna för magisterexamen (eller motsvarande) i lingvistik eller datorlingvistik.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla:

•    Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till doktorandstudier (maximalt en sida)

•    Ett CV innehållande (i) en beskrivning av den sökandes utbildning i lingvistik/datorlingvistik och andra relevanta områden inklusive en förteckning över avslutade kurser med datum och betyg, (ii) en förteckning över akademiska publikationer (om några), och (iii) arbetslivserfarenhet med relevans för akademisk forskning (maximalt fyra sidor)

•    En kopia på den sökandes magisteruppsats/examensarbete (eller motsvarande)

•    Ett preliminärt forskningsförslag som (i) formulerar en forskningsfråga inom projektets målbild enligt ovan, (ii) beskriver metodologi och arbetsplan, och (iii) kontrasterar de förväntade resultaten gentemot det rådande forskningsläget. Det faktiska avhandlingsprojektet för den sökande som antas bestäms i samråd med handledare och projektgruppen. (fyra sidor inklusive referenser)

•    Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Ansökan kan författas på engelska eller svenska.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/, samt http://www.sprakvet.uu.se/Forskning/Forskarutbildning.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal för doktorander och amanuenser. Nuvarande ingångslön ligger på 26100 SEK/månad.

Tillträde: 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Dr Harald Hammarström (harald.hammarstrom@lingfil.uu.se)
Studierektor för forskarutbildningen, Professor Christer Henriksén (Christer.Henriksen@lingfil.uu.se), tel 018 471 6845
Fakultetens utbildningsledare Lars Hagborg (Lars.Hagborg@uadm.uu.se), tel 018 471 1907

Välkommen med din ansökan senast den 20 maj 2018, UFV-PA 2018/1305.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1305
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-02
Sista ansökningsdag 2018-05-20

Tillbaka till lediga jobb