Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism. Vårt tvärvetenskapliga masterprogram i mänskliga rättigheter är eftersökt och fakulteten satsar nu vidare på att stärka forskningsmiljön på området.

Anställningsperiod

Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Efter halva anställningsperioden sker en vägledande utvärdering av den anställdes meriter.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. I anställningen ingår undervisning och forskning i samma omfattning. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Den undervisning som ingår i anställningen gäller mänskliga rättigheter med statsvetenskaplig inriktning, samt undervisning med liknande inriktning. Den anställde förväntas ta aktiv del i forskar- och lärarkollegiets arbete och bidra till utveckling av såväl forskning som utbildning på institutionen.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Därutöver krävs enligt Uppsala universitets anställningsordning att den sökande besitter pedagogisk skicklighet som har visats genom meriter inom utbildning och undervisning. För att uppnå pedagogisk skicklighet bör den sökande ha genomgått, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst fem veckor eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Dessutom gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Förmåga att kunna undervisa på såväl svenska som engelska är också ett krav.

Bedömningsgrunder

Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid att den sökande har forskningsmeriter inom fältet mänskliga rättigheter. Meriterande är statsvetenskaplig forskning, särskilt med inriktning mot politisk teori och politisk filosofi. Vid bedömningen kommer i första hand vetenskaplig kvalitet att beaktas, men även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd inom för utlysningen relevanta forskningsfält, kommer att tillmätas betydelse. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället att tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer i första hand pedagogisk kvalitet att beaktas. Men även omfattning, såväl bredd som djup, kommer att tillmätas betydelse. Särskild vikt kommer att fästas vid en sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vidare kommer förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen sett utifrån forskning i det aktuella ämnet, ämnesdidaktik och högskolepedagogik att tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Bedömningsgrunder övrig skicklighet

Även administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas även övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Personliga förhållanden (t.ex. föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innefatta följande:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Referenser

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/1267

För ytterligare information se universitetets anställningsordning samt teologiska fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning och befordran av biträdande universitetslektor (länk).

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-01-01.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av
Prefekt Anders Sjöborg, tel: 018-471 22 46.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2018, UFV-PA 2018/1267.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-01-01
Löneform Fastlön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1267
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-08
Sista ansökningsdag 2018-06-17

Tillbaka till lediga jobb