Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 140 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin där kunskap bildas om de processer, såväl formella som informella, genom vilka människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och institutionella sammanhang, till exempel förskola, skola, familj, fritid, arbetsliv och högre utbildning. Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även bland annat mångfaldsaspekter. Frågor som ställs berör exempelvis hur och varför olika former av värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Som doktorand i pedagogik med inriktning mot arbetsliv har du ett intresse för pedagogiska processer som uppstår inom ramen för arbetslivet och dess organisationer. Forskningen inom området syftar exempelvis till att undersöka hur människor lär och utvecklar kompetens samt formar identiteter i olika arbetsrelaterade processer i högre utbildning och i arbetslivet. Pedagogik i arbetslivet kan även handla om styrning, bedömningspraktiker samt organisatorisk förändring och lärande i organisationer.

Forskningsmiljöerna i pedagogik finns beskrivna på institutionens hemsida: http://www.edu.uu.se/forskning/pedagogik/.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i pedagogik vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper inom något ämne av central betydelse för pedagogik.

Ansökningshandlingarna skall omfatta ifylld ansökningsblankett, ett exemplar av relevanta examensarbeten (C- D- och magisteruppsatser eller motsvarande), en kort CV med angivande av eventuella publikationer, samt andra relevanta handlingar och dokument den sökande önskar åberopa. Ansökan skall också omfatta en kort beskrivning (2-3 sidor) av den sökandes tilltänkta forskningsinriktning och avhandlingsplan (omfattande frågeställning, forskningsläge, material- och metodfrågor samt avhandlingsprojektets relevans) och varför vederbörande söker till forskarutbildningen.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se http://edu.uu.se/forskning/forskarutbildning/

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i pedagogik regleras också av ämnets allmänna studieplan, se http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500222-l_3-k_20170130allmanstudieplanpedagogikrev.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

Lokala riktlinjer finns fastställda för löneinplacering.

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01

Anställningens omfattning: 100 %

För vidare information om utlysningen kontakta: Docent Helen Melander, helen.melander@edu.uu.se, tel. 018-471 16 80. Studierektor för forskarutbildningen Marie Karlsson, marie.karlsson@edu.uu.se, tel. 018-471 16 47.

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti 2018, UFV-PA 2018/1603.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1603
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-24
Sista ansökningsdag 2018-08-01

Tillbaka till lediga jobb