Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik bedriver forskning inom områdena kärnreaktioner (för tillämpningar som kärnenergi, cancerterapi eller transmutation av kärnavfall), kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll (inkapsling av använt kärnbränsle, kärnkraftverkens framtida behov och icke-spridningsfrågor), neutrondiagnostik för fusionsreaktroer (studier av fusion som en möjlig framtida energikälla i dagens existerande laboratorier och för ITER) och interaktioner mellan höghastighetsjoner och olika material (med tillämpningar från arkeologi och medicin till åldring av material i kärnreaktorer). Avdelningen för tillämpad kärnfysik erbjuder utbildning och expertis inom instrumentering, numerisk modellering och datorsimulering av kärnreaktioner och interaktioner samt kärntekniska mättekniker.

Fissionsgruppen fokuserar på mättekniker, instrumentering och analysmetoder för kärnkraftssektorn (fission), för användning i kärnbränslediagnostik och skyddsåtgärder samt i framtida reaktorkoncept. Vi utvecklar tekniker som använder olika strålningstyper för att undersöka nukleära material, t.ex. neutrontranmsiisionstomografi, gammaspektroskopi och -tomografi, och Cherenkov-avbildning.

Projektbeskrivning:

Nyligen installerades ett gammaemissionstomografiskt instrument (GET) vid Haldenreaktorn, där det används till att studera hur kärnbränsle upför sig under neutronbestrålning. Denna teknik erbjuder ickeförstörande mätningar av radioisotopfördelningar i bränslet. Det möjliggör studier av fenomen som migrering av fissionsprodukter och parametrar som utbränning- och effektfördelningar, dimensionella förändringar i bränsle och bränslehöljen, i nära anslutning till reaktorn i tid och rum.

I detta projekt är visionen att förbättra GET-tekniken genom att nå bättre rumsupplösning, med målet att nå 100 μm. Detta kommer att kräva en ny instrumentdesign, optimerad för hög upplösning. Ett sådant instrument skulle kunna vara till stor hjälp i utvecklingsfasen av avancerade kärnbränslen, t.ex. enhanced accient-tolerant fuels (ATF), genom att erbjuda icke-förstörande, högupplösta bilder av testbränslen tätt efter deras bestrålning.

Vår grupp förfogar over de nödvändiga infrastrukturerna för instrumentutvecklingen, som ett strålningslaboratorium med en GET-prototyp och ett datorkluster för simulering av strålningstransport. Dessutom har vi access till en en reaktor med ett befintligt GET-instrument genom vårt samarbete med Institutt för Energiteknikk (IFE) i Norge.

Arbetsuppgifter:

Som doktorand förväntas du ta en aktiv roll i forskningsprojektet och i gruppens andra aktiviteter, som seminarier, workshops och obligatoriska kurser.

Du kommer identifiera konceptuella alternativ för experimentuppställningen och utvärdera dessa med avseende på relevanta kvalitetsmått, t. ex. energiupplösning, mättiden för en komplett datainsamling och den uppnådda rumsupplösningen.

Datorsimuleringar av instrumentdesignen kommer genomföras för att utvärdera prestanda, föreslå förbättringar, och utforma en uppställning för att validera förutsägelserna experimentellt.

Du kommer att anpassa uppställningen för tillämpning på kärnbränsle vid Haldenreaktorn i Norge, samt delta i karaktäriseringstester och i skarpa mätningar på bestrålade bränslen, då primärt på ATF-bränslen.

Doktoranden deltar i ansökningar om stipendier för resor och forskning.

Krav:

 • En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. kärnteknik, fysik, teknisk fysik, medicinsk fysik.
 • Kandidater måste behärska engelska i både tal och skrift.

Kvalifikationer och önskvärda erfarenheter

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i fysikorienterad forskningsmiljö och praktisk erfarenhet av att arbeta i laboratorium, särskillt inom tilllämpad kärnfysik. Var god ange erfarenhetens omfattning och typ, och bifoga om möjligt intyg.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med instrumentation eller detektorer för kärn- eller partikelfysik, datainsamlingssystem och simuleringsverktyg.
 • Dokumenterade programmeringskunskaper, till exempel med MATLAB, Python, FORTRAN, C eller C++.
 • Utmärkta kunskaper i skriven och talad engelska.
 • Förmåga att arbeta effektivt i en miljö som karaktäriseras av mångfald och att bidra till en god laganda.
 • Villighet att arbeta utomlands under längre perioder tillsammans med våra samarbetspartners.
 • Kandidater förväntas ha stort intresse för tillämpad kärnfysik och strålningsmätningar.
 • Förmåga att arbete självständigt och att ta personligt ansvar för projektets framskridande.

Ansökan bör inkludera följande

 • Curriculum Vitae (max 2 sidor) (obligatoriskt)
 • En kopia av examensbevis med en sammanställning av betyg (obligatoriskt).
 • En kopia av examensarbetet eller ett utkast och en detaljerad tidsplan för det resterande arbetet om det inte är färdigt. (obligatoriskt).
 • Ett personligt brev (max 1 sida) där du förklarar dina anledningar till att söka doktorandtjänsten. (obligatoriskt).
 • Maximalt tre reference och rekomendationsbrev. Minst ett av dessa måste vara skrivet av din handledare på examensarbetet (obligatoriskt). Ytterligare kan bifogas från biträdande handledare eller från lärare på universitetskurser på avancerad nivå.
 • Personliga omständigheter som kan ha betydelse för vår bedömning av dina meriter bör anges i ditt CV.
 • Publikationslista (i förekommande fall).
 • All annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Anställningsförhållanden:

Doktorandtjänsten är fyraårig, och kandidaten kommer hucudsakligen dedikera sin tid åt sina forskningsstudier. Förlängning upp till fem år är möjligt genom inkluderande av institutionstjänstgöring, vanligen undersvisning, med en omfattning av högst 20%.  Tjänsten är helt finansierad och lönen faststäls av lokala riktlinjer på universitetet. Den sökande måste uppfylla Uppsala universitets behörighetskrav för doktorandutbildningar.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt högskoleförordningen, samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala Universitet kan hittas här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-09-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Peter Andersson, peter.andersson@physics.uu.se, telefon +46 18 471 3042

Välkommen med din ansökan senast den 24 Juni 2018, UFV-PA 2018/1875.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 018-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1875
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-05-18
Sista ansökningsdag 2018-06-24

Tillbaka till lediga jobb