Uppsala universitet, Institutionen för speldesign

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Placeringsort: Campus Gotland

Ämnet: Institutionen för speldesign bildades den 1 juli 2013 vid samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. Inom den tidigare Högskolan på Gotland hade utbildning inom områdena spelutveckling och speldesign då bedrivits under drygt tio år.

Institutionen har för närvarande utbildning på grundnivå inom huvudområdet speldesign med de fyra utbildningsprogrammen: Speldesign, Speldesign och grafik, Speldesign och programmering samt slutligen speldesign och projektledning. Under hösten 2019 planeras även ett Masterprogram inom speldesign att starta. Utöver kurser i speldesign omfattar programmen kurser i 2D- och 3D-grafik respektive spelprogrammering. Vid sidan av programutbildningarna erbjuder institutionen fristående kurser inom speldesign och gestaltning med inriktning mot visualisering och animation. Forskningen vid institutionen fokuserar på grundläggande frågeställningar inom speldesign och bedrivs i samverkan med industrin.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår undervisning inom kurser i speldesign, med såväl praktisk som teoretisk inriktning, egen forskning och administrativt arbete. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och examination samt utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har relevans för arbetet vid universitetet. Sökande måste vara beredd att medverka i institutions- och fakultetsgemensamma sammanhang och bör även vara inställd på att åta sig ledningsuppdrag, exempelvis som studierektor och prefekt.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Arbetserfarenhet från spelbranschen är en merit.

Vid bedömning av vetenskaplig kompetens ska i första hand skicklighet, d.v.s. vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse. Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla forskningsmedel i konkurrens samt visad förmåga till forskningssamarbeten är en önskvärd merit.

Vad gäller inriktningen av forskningen förutsätts att den tydligt inkluderar speldesign eller det som i ett internationellt sammanhang benämns ”Game Studies”. Sökande kan exempelvis ha en bakgrund inom områden såsom genusvetenskap, interaktionsdesign, konst, kulturstudier, litteraturvetenskap, sociologi och studier inom nya media.

Vid bedömning av pedagogisk kompetens ska i första hand skicklighet, dvs. pedagogisk kvalitet beaktas. Den pedagogiska skickligheten ska vara väldokumenterad. Även omfattning, såväl bredd som djup ska tillmätas betydelse. Förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning samt handledning och examination på samtliga nivåer, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen ska tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Även förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete kommer att beaktas. Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete visas genom populärvetenskaplig verksamhet, t ex medverkan i folkbildningsarbete, utgivning av populärvetenskapliga skrifter samt genom deltagande i offentlig debatt i utbildnings- och forskningsfrågor.

Den sökande måste vara beredd att åta sig ledningsuppdrag, exempelvis studierektor eller prefekt varför stor vikt kommer att läggas vid lämplighet och intresse för ledarskap.

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att scanna in skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/1609.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://mp.uu.se/documents/432512/52616468/komplriktlinjeranst201582.pdf/f3bb84f9-2ea4-4382-b8a0-8d2255462833

Upplysningar om anställningen lämnas av institutionens prefekt Magnus Johansson, e-post Magnus Johansson@speldesign.uu.se tel 018-471 8426.

Välkommen med din ansökan senast den 30 juni 2018, UFV-PA 2018/1609.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Gotland
Län Gotlands län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1609
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ella Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-05-30
Sista ansökningsdag 2018-06-30

Tillbaka till lediga jobb