Uppsala universitet, Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. EDU medverkar bland annat i lärarprogram och programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 200 anställda varav runt 140 lärare/forskare, 40 doktorander och 20 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på www.edu.uu.se.

Vid institutionen ledigförklaras nu en doktorandanställning i didaktik. Avhandlingsprojektet ska skrivas inom didaktik med någon typ av koppling till tyska som undervisnings- eller utbildningsämne. Anställningen sker i samarbete med Institutionen för moderna språk.

Bakgrund: Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), Språkvetenskapliga fakulteten och Institutionen för moderna språk genomför omfattande satsningar inom lärarutbildningsområdet moderna språk. Inom detta fält råder idag såväl lärarbrist i skolor som brist på lärarstudenter vid landets universitet och högskolor. I denna satsning ingår rekryterandet av universitetslektorer, forskare och doktorander. Genom ett utbyggt samarbete mellan Fakulteten för utbildningsvetenskaper och den Språkvetenskapliga Fakulteten, ska utbildning och forskning ännu mer förena ämnes- och språkvetenskaplig kompetens med utbildningsvetenskaplig och praxisanknuten kompetens. Denna tjänst ingår i satsningen.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma, företrädesvis inom lärarutbildningen. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i didaktik, och d) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i tyska. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå.

Den sökande behöver ha goda dokumenterade kunskaper i svenska och tyska i såväl tal som skrift.

Urval

Urvalsprocessen kommer att baseras på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, med särskild hänsyn till tjänstens utformning. Bedömningen kommer att grunda sig på de sökandes betyg, kvaliteten på examensarbeten och forskningsplan/er, referenser, relevanta erfarenheter, den sökandes skriftliga motivering till att ansöka om tjänsten samt intervjuer.

Ansökan ska omfatta följande:

  1. Ifylld ansökningsblankett.
  1. Meritförteckning med registerutdrag som styrker allmän och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå.
  1. Vidimerade kopior på examensbevis.
  1. Uppsatser på grund- och avancerad nivå och/eller examensarbeten
  1. En avhandlingsplan (3–5 sidor exkl. referenser) som beskriver det projekt som den sökande avser att genomföra.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara översatta till svenska eller engelska.

För mer information om forskning i didaktik, se

http://edu.uu.se/forskning/forskarutbildning

För gällande regler se Högskoleförordningen, kap 5-7, samt universitetets riktlinjer för utbildning på forskarnivå, se

http://regler.uu.se/digitalAssets/38/38626_Riktlinjer.pdf

Utbildning på forskarnivå i didaktik regleras också av ämnets allmänna studieplan vilken också reglerar behörigheten att söka utbildningen, se

http://utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_studieplandidrev201211.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers Rutiner vid antagning till utbildning på forskarnivå, tilldelning av nya studiestöd, prolongation av studiestöd och hantering av doktoranders individuella studieplaner, se

https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-09-01

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Henrik Edgren, e-post: henrik.edgren@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 23 oktober 2018, UFV-PA 2018/1936.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1936
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-10-03
Sista ansökningsdag 2018-10-23

Tillbaka till lediga jobb