Uppsala universitet, Institutionen för fysik och astronomi

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Avdelningen för Tillämpad kärnfysik inom institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, söker en eller flera doktorander för arbete inom våra forskningsgrupper.

Avdelningen för tillämpad kärnfysik bedriver forskning inom områdena kärnreaktioner (för tillämpningar som kärnenergi, cancerterapi eller transmutation av kärnavfall), kärnbränslediagnostik och kärnämneskontroll (inkapsling av använt kärnbränsle, kärnkraftverkens framtida behov och icke-spridningsfrågor), neutrondiagnostik för fusionsreaktorer (studier av fusion som en möjlig framtida energikälla i dagens existerande laboratorier och för ITER) och interaktioner mellan höghastighetsjoner och olika material (med tillämpningar från arkeologi och medicin till applikationer inom tunnfilmsområdet). Avdelningen för tillämpad kärnfysik erbjuder utbildning och expertis inom instrumentering, numerisk modellering och datorsimulering av kärnreaktioner och interaktioner samt kärntekniska mättekniker.

Fissionsgruppen fokuserar på mättekniker, instrumentering och analysmetoder för kärnkraftssektorn (fission), för användning i kärnbränslediagnostik och skyddsåtgärder samt i framtida reaktorkoncept. Vi utvecklar tekniker som använder olika strålningstyper för att undersöka nukleära material, t.ex. neutrontransmissionstomografi, gammaspektroskopi och -tomografi, och Cherenkov-avbildning.

Fissionsgruppen söker nu en doktorand inom ett projekt som gäller användning och utveckling av ett gammaemissions-tomografiskt instrument (GET) vid Haldenreaktorn, där det används till att studera hur kärnbränsle uppför sig under neutronbestrålning. Denna teknik erbjuder icke-förstörande mätningar av radioisotopfördelningar i bränslet. Det möjliggör studier av fenomen som migrering av fissionsprodukter och parametrar som utbränning- och effektfördelningar, dimensionella förändringar i bränsle och bränslehöljen, i nära anslutning till reaktorn i tid och rum.

Fusionsdiagnostikgruppen arbetar med projekt inom instrumentering, experiment, dataanalys och fusionsfysik vid flera ledande fusionsforskningsanläggningar. Gruppen ansvarar för flera avancerade neutronmätsystem, såsom en s k neutronkamera vid Mega Ampere Spherical Tokamak (MAST) och två neutronspektrometrar vid Joint European Torus (JET), båda anläggningarna vid Culham Center for Fusion Energy i Storbritannien. JET är den för närvarande största forskningsanläggningen inom fusion och den enda med möjlighet att använda reaktorrelevant bränsle av Deuterium-Tritium (DT). Jet planerar för närvarande en experimentkampanj med DT-bränsle 2019. Fusionsgruppen är också inblandad i förberedelser av neutrondiagnostik för ITER.

Fusionsgruppen söker nu en doktorand som ska fokusera på arbetet vid JET och förberedelser och genomförande av DT-experimenten. I projektet ingår arbete med ett nytt datainsamlingssystem (snabbt modernt digitalt system), deltagande i experiment och dataanalys i samband med JET:s D-, T- och DT-experiment samt simulering av detektorsystem.

Reaktionsgruppen utför experiment med fokus på växelverkan av olika typer av strålning, fr a neutroner och gamma, med atomkärnan samt teoretiskt arbete avseende modell- och kodutveckling. Nuvarande fokus ligger på studier av fissionsmekanismer genom experiment med neutroninducerade reaktioner. Experimenten utförs vid JRC, Geel Belgien, IGISOL, Jyväskylä Finland och vid GANIL, Caen Frankrike. Gruppen deltar också i TENDL-kollaborationen som utvecklar metoder för utvärdering av kärndata.

Reaktionsgruppen söker nu en doktorand för att arbeta med projekt kring fissionsprocesser. VI studerar särskilt aspekter som massfördelningar, neutronmultiplicitet och isometriskt utbyte. Koder som modellerar fissionsprocessen kommer att användas för att extrahera information om den underliggande fissionsdynamiken. I arbetet kommer att ingå detektorutveckling och –karaktärisering, genomförande av experiment vid internationella anläggningar, dataanalys och arbete med teoretiska aspekter på fissionsprocessen.

Jonfysikgruppen använder jonstrålar från partikelacceleratorer för grundläggande fysikstudier och materialforskning. Tillämpningar av experiment med jonstrålar sträcker sig från arkeologi över medicin till studier av ultra-tunna ytor. Gruppen arbetar kontinuerligt med att utveckla sina forskningsmetoder för att möta utmaningarna från nya applikationer, t ex inom materialforskningen. Grundläggande undersökningar av växelverkan mellan joner och fasta ytor kan ge viktiga insikter om elektroniska system långt från jämvikt och ge stöd i utvecklingen av modeller för sådana flerkropparsystem.

Jonfysikgruppen söker nu en doktorand för att utveckla utrustning och mätningar för undersökning av tunnfilmssystem av silicider, germanider och metalloxider av övergångsmetaller, med applikationer inom elektronik och sensorutveckling. Ny instrumentering för lågenergispridning av joner i de allra översta atomlagren på en solid yta. Utrustningen kan också användas till att mäta djupprofiler av de första nm av ett material. Projektet inkluderar både fundamentala undersökningar av ytfenomen i fast material liksom tillverkning av prover in-situ.

Arbetsbeskrivning och förväntningar:

 • Doktoranden ges en tidsbegränsad anställning (doktorandtjänst) för 4 års heltidsstudier. Tjänsten kan förlängas till 5 år om institutions- eller avdelningsarbete utförs, t ex undervisning.
 • I kravet för doktorsexamen ingår 40 HP kurser på doktorandnivå.
 • Doktoranden förväntas aktivt delta i institutionens, avdelningens och forskningsgruppens verksamhet, såsom seminarier, work shops, gruppmöten och vetenskapliga diskussioner.
 • Doktoranden förväntas med tiden tillägna sig ett oberoende arbetssätt, att hålla fastställda tidsramar och ta ett personligt ansvar för sin utbildning.
 • Doktoranden förväntas uppvisa en förmåga för avancerat akademiskt arbete och aktivt delta i egna och andras ansökningar om forskningsmedel. Med tiden förväntas doktoranden utveckal en förmåga att initiera, planera och genomföra forskningsprojekt.
 • Doktoranden förväntas kunna arbeta effektivt i en miljö som karaktäriseras av mångfald och att bidra till en god laganda.

Krav:

 • En masterexamen eller motsvarande inom ett fält som är relevant för forskningsprojektet, t.ex. fysik, teknisk fysik, kärnteknik.
 • Kandidater måste behärska engelska i både tal och skrift.

Kvalifikationer och önskvärda erfarenheter:

 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i fysikorienterad forskningsmiljö och praktisk erfarenhet av att arbeta i laboratorium, särskilt inom tillämpad kärnfysik. Ange erfarenhetens omfattning och typ, och bifoga om möjligt intyg.
 • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med instrumentering och/eller detektorer för kärn- eller partikelfysik, datainsamlingssystem och simuleringsverktyg.
 • Dokumenterade programmeringskunskaper. Ange programspråk och kunskapsnivå.
 • Villighet att arbeta utomlands under längre perioder tillsammans med våra samarbetspartners.
 • Förmåga att arbete självständigt och att ta personligt ansvar för projektets framskridande.

Ansökan bör inkludera följande:

 • Curriculum Vitae (max 2 sidor) (obligatoriskt)
 • En kopia av examensbevis med en sammanställning av betyg (obligatoriskt).
 • En kopia av examensarbetet eller ett utkast och en detaljerad tidsplan för det resterande arbetet om det inte är färdigt (obligatoriskt).
 • Ett personligt brev (max 1 sida) där du förklarar dina anledningar till att söka doktorandtjänsten (obligatoriskt). Ange i din ansökan vilket av de beskrivna doktorandprojekten du är mest intresserad av, om något.
 • Maximalt tre referenser och rekommendationsbrev. Minst ett av dessa måste vara skrivet av din handledare på examensarbetet (obligatoriskt). Ytterligare kan bifogas från biträdande handledare eller från lärare på universitetskurser på avancerad nivå.
 • Personliga omständigheter som kan ha betydelse för vår bedömning av dina meriter bör anges i ditt CV.
 • Publikationslista (i förekommande fall).
 • All annan dokumentation som du önskar att vi ska beakta.

Anställningsförhållanden:

Doktorandtjänsten är fyraårig, och kandidaten kommer huvudsakligen ägna sin tid åt sina forskningsstudier. Förlängning upp till fem år är möjligt genom inkluderande av institutionstjänstgöring, vanligen undervisning, med en omfattning av högst 20 %.  Tjänsten är helt finansierad och lönen fastställs av lokala riktlinjer på universitetet. Den sökande måste uppfylla Uppsala universitets behörighetskrav för doktorandutbildningar.

Information om doktorandutbildning, regler om inskrivning som doktorandstudent enligt Högskoleförordningen samt regler och riktlinjer för doktorandstudier vid Uppsala universitet kan hittas här: http://www.teknat.uu.se/utbildning/forskarniva/.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: 2018-10-01, tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-09-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Sophie Grape (fission/safeguards-gruppen) tel +46 18 471 5842 sophie.grape@physics.uu.se,
Göran Ericsson (fusionsgruppen) tel +46 18 471 3446 goran.ericsson@physics.uu.se,
Stephan Pomp (reaktionsgruppen) +46 18 471 6850 stephan.pomp@physics.uu.se,
Daniel Primetzhofer (jonfysikgruppen) +46 18 471 3040 daniel.primetzhofer@physics.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 22 Juli 2018, UFV-PA 2018/2205.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2205
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-07-22

Tillbaka till lediga jobb