Uppsala universitet, Teologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi. Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Beskrivning ämnesområde

Kyrkohistoria är en teologisk disciplin, som studerar den världsvida kristna kyrkans 2000-åriga historia, utveckling och samspel med omgivande kulturer, ideologier och politiska system. Under de senaste trettio åren har modern svensk kyrkohistoria varit i fokus i Uppsala. Fakulteten önskar en breddad förståelse av ämnet såväl kronologiskt som geografiskt.

Arbetsuppgifter

Ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kyrkohistoria samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer vilket även kan innefatta undervisning på ämnesövergripande kurser. Ett särskilt ansvar är forskning och utbildning relaterad till den svenska kyrkohistorien. I arbetsuppgifterna ingår förutom egen forskning även att informera om forskning och utvecklingsarbete samt medverkan i planering av forskningsprojekt. Planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt ingår i arbetsuppgifterna. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag inom teologiska institutionen och fakulteten samt på övriga nivåer inom Uppsala universitet, kan också förekomma.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap3 §). Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som professor ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom självständiga forskningsinsatser och genom att verksamheten håller hög internationell och nationell kvalitet.

Även planering, initiering, ledning och utveckling av forskning samt förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag ska tillmätas betydelse. Den som ska anställas som professor ska enligt anställningsordningen även ha visat pedagogisk skicklighet genom visade meriter inom utbildning och undervisning och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant pedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och examination.

Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Inom anställningen förväntas innehavaren kunna undervisa på svenska och engelska. Innehavare med annat modersmål än svenska förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättning av denna anställning kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, inklusive förmågan att arbeta interdisciplinärt inom den teologiska fakulteten. En sammanvägning av bedömningsgrunderna kommer emellertid att ske så att en sökande som bedöms vara pedagogiskt mycket mera skicklig än en vetenskapligt något mera skicklig sökande kan rangordnas före den senare.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet bedöms i första hand utifrån en sammanvägning av inlämnade skrifters kvalitet och kvantitet med hänsyn tagen till djup och bredd. Till den vetenskapliga skickligheten räknas också graden av självständighet när det gäller att utveckla och driva forskningsprojekt, samt bidrag till internationell vetenskaplig diskussion via publicering i internationella tidskrifter eller via utgivning av monografier eller antologier på i första hand internationellt välrenommerade förlag. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Även erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk ledning kommer att beaktas.

Bedömningsgrunder, övrig skicklighet

Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Även skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete samt samarbetsförmåga kommer att beaktas. Dokumenterade erfarenheter av styrelsearbete och ordförandeskap utgör en viktig komponent.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökningsförfarande

 • Ansökan ska innefatta följande handlingar:
 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Redovisning av pedagogiska meriter 
 • Redovisning av övriga meriter Vetenskapliga och pedagogiska arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Kortfattad programförklaring
 • Referenser 

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte går att skanna in skickas i tre exemplar till Teologiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/1005.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:

Anställningsordning för Uppsala universitet

Tillträde: 2019-07-01 eller efter överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Anders Sjöborg, tel 018-471 2246

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2018, UFV-PA 2018/1005.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-07-01
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/1005
Facklig företrädare
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-06-19
Sista ansökningsdag 2018-10-15

Tillbaka till lediga jobb