Uppsala universitet, Filosofiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 42.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,7 miljarder kronor.

Filosofiska institutionen bedriver forskning, forskarutbildning och grundutbildning inom ett brett spektrum av praktisk filosofi, teoretisk filosofi och estetik. Filosofiska institutionen vid Uppsala universitet har för närvarande omkring 40 anställda lärare, forskare och doktorander. Utbildning bedrivs på grundnivå, avancerad nivå och utbildning på forskarnivå. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på www.filosofi.uu.se. Institutionen behöver förstärkning både vad avser undervisning och forskning i estetik och söker därför en biträdande lektor i estetik.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet att prövas för befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: Forskning, undervisning och examination inom filosofisk estetik. Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 50%. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. Undervisningsmaterialet kommer främst att utgöras av kurslitteratur som hör till den analytiska filosofiska estetiken. Till arbetsuppgifterna hör att bygga broar mellan estetik och praktisk filosofi och teoretisk filosofi och även med andra institutioner på fakulteten.

Om den sökande har externa forskningsmedel vid tiden för anställningen, används de för att finansiera anställningens forskningsdel.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande ska även ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på engelska och svenska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer stor vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Med tanke på undervisningens och karaktär och innehåll, kommer stor vikt att fästas vid en god förtrogenhet med och erfarenhet av att använda de metoder och frågeställningar som används inom analytisk estetik.

Vetenskaplig skicklighet: Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet: Stor omsorg kommer även att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering och i första hand kommer pedagogisk kvalitet att beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse.

Administrativ och annan skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt. Vidare kommer vikt att fästas vid förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Meriterna ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Vänligen notera att sökande förväntas skicka med upp till fem publikationer med sin ansökan. Dessa laddas upp i sektion 11 av det elektroniska ansökningsformuläret.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa den sökandes yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och arbetsmetoder.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst el liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Rekryteringsmål: Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

OBS! ansökan samt bilagor ska skickas in elektroniskt i rekryteringssystemet Varbi. Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i två exemplar till Historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/2393.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning och fakultetens kompletterande riktlinjer för anställning.

http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

https://mp.uu.se/documents/432512/52616468/komplriktlinjeranst201582.pdf/f3bb84f9-2ea4-4382-b8a0-8d2255462833

Upplysningar om anställningen lämnas av lämnas av prefekt Matti Eklund, matti.eklund@filosofi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 10 augusti 2018, UFV-PA 2018/2393

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Anställning tidigast från 1 januari 2019 under förutsättning att erforderliga medel finns.
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2393
Facklig företrädare
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ella Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-08-19

Tillbaka till lediga jobb