Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Ämnesinriktning ska vara något av juridiska institutionens forskarutbildningsämnen: allmän rättslära, civilrätt, europarätt, finansrätt, folkrätt, företagsrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt, konstitutionell rätt, medicinsk rätt, miljörätt, offentlig rätt, processrätt, rättshistoria eller straffrätt.

Anställningen som biträdande lektor utlyses i samarbete mellan juridiska institutionen och Ragnar Söderbergs stiftelse (RSS).

Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad 100 procent.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år med möjlighet till befordran till universitetslektor.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår forskning, undervisning, examination, och administration. Till undervisning räknas även kursansvar, kursadministration och handledning.

Forskning och undervisning ska huvudsakligen bedrivas i det ämne som anställningen kommer att avse.

Andelen forskning uppgår till minst 60 procent.

Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens i något av juridiska institutionens forskarutbildningsämnen (se ovan), visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under längre tid, ska således inte vara utslagsgivande.

Vetenskaplig skicklighet avser forskningsmeritering. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd ska tillmätas betydelse. En forskningsplan om högst 10 sidor, där den sökandes planerade forskning under den aktuella fyraårsperioden som biträdande universitetslektor skisseras, ska bifogas ansökan.

Pedagogisk skicklighet: Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att kvaliteten kan bedömas.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet kommer att tillmätas vikt. Sådan skicklighet visas bl.a. genom förmåga till verksamhetsplanering och genom förmåga till samarbete.

Därutöver kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning.

Vid rekryteringen kan intervjuer, provföreläsningar och referenstagning komma att användas.     

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Vid befordran till universitetslektor: Vid utgången av anställningen som biträdande lektor har sökanden rätt att prövas för anställning som universitetslektor. Ett grundkrav är då att sökanden ska uppnå de krav som gäller för lektor enligt universitetets anställningsordning och juridiska fakultetens riktlinjer vid rekrytering av lärare. Därutöver ska sökanden uppvisa progression inom såväl forskning som undervisning under anställningen. Prövning kommer bl. a. ta sin utgångspunkt i ingiven forskningsplan och att sökanden visar att i enlighet med planen genomförd forskning håller hög internationell kvalitet.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi samt registreras i Ragnar Söderbergs Stiftelses (RSS) digitala ansökningssystem. Ansökan ska omfatta:

 • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet (CV)
 • Redovisning av vetenskapliga meriter
 • Publikationsförteckning
 • Redovisning av pedagogiska meriter
 • Redovisning av övriga meriter
 • Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas
 • Självreflekterande redovisning över framtida forskning, pedagogisk och övrig meritering
 • Forskningsplan högst 10 sidor
 • Betyg, intyg och andra relevanta handlingar
 • Referenser

För ytterligare information se universitetets föreskrifter för befordran http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf samt juridiska fakultetens kompletterande riktlinjer vid rekrytering av lärare för anställning och befordran av biträdande universitetslektor
http://regler.uu.se/digitalAssets/707/c_707914-l_3-k_juridiska-fakultetens-riktlinjer-vid-rekrytering-av-larare.pdf

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan scannas skickas senast en vecka efter ansökningstidens utgång i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/2315.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Margareta Brattström, tel. 018-471 1623, e-post margareta.brattstrom@jur.uu.se.

Universitetets anställningsordning finns på:
http://regler.uu.se/digitalAssets/92/c_92570-l_3-k_anstallningsordning-reviderad-180221.pdf

Välkommen med din ansökan senast den 17 september 2018, UFV-PA 2018/2315.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2315
Facklig företrädare
 • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
 • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
 • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-07-04
Sista ansökningsdag 2018-09-23

Tillbaka till lediga jobb