Uppsala universitet, Historiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Hugo Valentin-centrum (HVC) är en tvärvetenskaplig enhet vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Det förra området rör studiet av minoriteter och etniska relationer i vidare mening, med fokus på migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund. Denna utlysning avser en anställning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Uppsala universitet ledigförklarar härmed följande tvååriga anställning som Postdoktor i studiet av nationella minoriteter.

Arbetsuppgifter: I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet, samt viss administration. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter motsvarande högst 20 % av anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och visat pedagogisk skicklighet, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Främst kommer den i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att självständigt bidra till forskningen inom området, men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. En högst 5 sidor lång beskrivning av den forskning som sökanden avser utföra vid HVC skall bifogas ansökan. Denna skall innehålla en tydlig och teoretiskt förankrad syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen bör dessutom anges hur det tänkta projektet anknyter till pågående forskning vid HVC och/eller bidrar till verksamhetens förnyelse, samt hur, var och när sökanden avser att presentera resultaten. Ansökan skall även innehålla en förteckning över sökandens upp till fem mest betydelsefulla publikationer (inklusive avhandlingen). De fem åberopade publikationerna måste även laddas upp i ansökningssystemet för att kunna tas med i bedömningen. Dokumenterad förmåga till tvärvetenskapliga perspektiv och samarbeten är meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla forskning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering, förmåga att initiera och driva nätverk, organisera konferenser, samt skicklighet i att hantera resurser på ett sätt som gagnar verksamheten. Sökanden förutsätts ha goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

  • Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
  • Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
  • Förteckning över de upp till fem vetenskapliga arbeten som åberopas. Åberopade arbeten rangordnas enligt relevans för ansökan. Det skall dessutom tydligt framgå vilka skrifter som tillhör kategorierna monografier, referee-granskade tidskriftsartiklar och bokkapitel.
  • Åberopade publikationer skall bifogas ansökan genom att laddas upp i pdf-format i ansökningssystemet (opublicerade men godkända och uppladdade avhandlingsmanuskript tas också med i bedömningen).
  • Projektbeskrivning på 5 sidor, som tydligt anknyter till forskningsfronten i ämnet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet. För närvarande är det fler män än kvinnor bland forskare och postdoktorer vid Hugo Valentin-centrum.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 2 år efter anställningsdatum.

Anställningens omfattning: 100 %.

Information om anställningen och Historiska institutionen kan inhämtas från: prefekt Erik Lindberg, tfn. 018-471 1523, e-post prefekt@hist.uu.se. För frågor om verksamheten vid Hugo Valentin-centrum, kontakta föreståndare Tomislav Dulic, tfn 018-471 6395, e-post director@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 19 september 2018, UFV-PA 2018/2800.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2800
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-08-16
Sista ansökningsdag 2018-09-19

Tillbaka till lediga jobb