Uppsala universitet, Juridiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

För att förstärka vår migrationsrättsliga forskningsmiljö utlyser nu juridiska institutionen vid Uppsala universitet en anställning på två år som postdoktor med forskningsinriktning på migrationsrätt.

Ämnesbeskrivning: Migrationsrätten är ett dynamiskt och för Sverige relativt nytt rättsområde där behovet av forskning är stort. Migrationsrätten behandlar de internationella, regionala och nationella rättsliga ramverk som reglerar olika former av migration, som exempelvis skyddsrelaterad migration, ekonomiskt relaterad migration och familjerelaterad migration. För området centrala frågor är staters och individers rättigheter och skyldigheter, olika migrantgruppers rättsliga ställning samt staters förhållningssätt till migration och migranter. Eftersom migrationen till sin natur är gränsöverskridande är det internationellrättsliga inslaget av stor betydelse. En annan aspekt av detta gränsöverskridande är att migrationsrätten sträcker sig över traditionella ämnesgränser. Således berörs i migrationsrätten bland annat folkrätt, offentlig rätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, processrätt, familjerätt och arbetsrätt.

Under senare år har juridiska fakulteten vid Uppsala universitet etablerat sig som en av de ledande forskningsmiljöerna i Sverige inom fältet migrationsrätt. Fakulteten har särskilt arbetat för att främja migrationsrätten i ett svenskt perspektiv, ett område som tidigare beforskats i mycket begränsad omfattning. En central del av detta arbete är etablerandet av Göteborg/Lund/Uppsala Migration Law Network (G/L/UMIN), som är en gemensam forskningsmiljö i migrationsrätt vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Göteborgs universitet. I nätverket ingår såväl doktorander som seniora forskare som arbetar med nationella och internationella aspekter av migrationsrätt. Information om forskningsmiljön finns på dess hemsida, www.migrationlawnetwork.org. Postdoktorerna har möjlighet att ingå i detta forskningsnätverk.

Inriktning på postdoktorprojektet: Alla projektförslag där migrationsrätt utgör en central och väl integrerad del av forskningsprojektet är relevanta inom ramen för denna utlysning. Eftersom migrationsrätten som ovan nämnts per definition är ett fält med såväl nationella som internationella inslag välkomnas projekt där detta avspeglas, men det är inte ett absolut krav.

Arbetsuppgifter: Anställningen är utformad så att 80 procent av tiden ägnas åt forskning och 20 procent av tiden ägnas åt undervisning eller administrativa uppgifter.

Innehavaren av den aktuella tjänsten förväntas bidra till forsknings- och undervisningsmiljön vid juridiska institutionen, självständigt så väl som i samverkan med andra forskare. Vidare förväntas han/hon publicera högkvalitativ forskning samt i övrigt bidra till utvecklingen av den akademiska miljön på institutionen.

Vissa medel för resor kommer att finnas tillgängliga, men den sökande bör sträva efter att även söka extern finansiering för sådana ändamål.

Behörighet: Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter.

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, studentorganisationer eller liknande.

Ansökan: Ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem Varbi och omfatta:

  • Projektbeskrivning med tidsplan på svenska eller engelska. Den sökande är fri att inom den ram som beskrivits ovan utforma sitt projekt. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, teoretisk anknytning, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande nyhetsvärde och rättsvetenskapligt värde. Projektbeskrivningen ska omfatta max 5 A4-sidor eller 17 000 tecken inklusive blanksteg.

  • Sökanden ska vidare inge en populärvetenskaplig projektsammanfattning på svenska eller engelska om maximalt 2 000 tecken inklusive blanksteg.

  • CV på svenska eller engelska.

  • Förteckning över de vetenskapliga arbeten som åberopas. Sökande ska bland dessa ange högst 10 vetenskapliga arbeten som åberopas i första hand.

  • Examensintyg samt andra relevanta handlingar.

  • Ett rekommendationsbrev eller angivande av minst en referensperson.

  • De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format och som inte kan scannas skickas i tre exemplar till Juridiska fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2018/2861.

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån projektets vetenskapliga kvalité samt den sökandes meriter. Som ett led i ansökningsförfarandet kan ett begränsat antal personliga intervjuer alternativt telefonintervjuer komma att genomföras med utgångspunkt i den sökandes projektbeskrivning med bilagor.

Ansökningstid m.m.: Ansökan ska vara Juridiska institutionen till handa senast den 11 januari 2019. Ansökan ska vara komplett för att beaktas och kompletteringar efter ansökningstidens utgång är inte tillåtna.

Om Juridiska fakulteten: Juridiska fakulteten i Uppsala är Nordens äldsta juridiska fakultet och fanns redan när universitet grundades år 1477. Verksamheten omfattar ett brett utbud av forskningsområden och specialiseringar. Här finns också en utbyggd och väl ansedd grundutbildning och forskarutbildning. Vid fakulteten finns juridiska institutionen, där över 200 personer har sin anställning. Av dessa är drygt 100 forskare eller lärare. Forskning bedrivs i dag inom totalt 15 forskningsämnen och 9 civilrättsliga delområden. Forskningen är inne i en mycket expansiv och kreativ fas. En nyrekrytering av forskare har skett under de senaste åren och flera forskningsområden har utvecklats och stärkts. Vid fakulteten finns för närvarande ett femtiotal doktorander i olika ämnen.

Upplysningar om anställningen lämnas av Rebecca Thorburn Stern, docent i folkrätt och koordinator för den migrationsrättsliga forskningsmiljön (tel. 018-471 7432, e-post rebecca.stern@jur.uu.se) eller prefekt Margareta Brattström (tel. 018-471 1623, e-post margareta.brattstrom@jur.uu.se).

Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2019, UFV-PA 2018/2861.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/2861
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
Publicerat 2018-08-31
Sista ansökningsdag 2019-01-11

Tillbaka till lediga jobb