Uppsala universitet, Matematiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Matematiska institutionen bedriver forskning samt utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom matematik, tillämpad matematik och statistik. Antalet anställda är ca 120, varav 30 doktorander. Antalet helårsstudenter inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är ca 600. Institutionen har tre program: analys och sannolikhetsteori, algebra och geometri, tillämpad matematik och statistik. Innehavaren av anställningen kommer vid tillträdet att kopplas till programmet tillämpad matematik och statistik. 

Anställningen finansieras av medel från Wallenberg Autonomous Systems and Software Programs (WASPs) satsning mot matematik relaterat till Artificiell Intelligens (AI). Anställningen erbjuder en unik karriärmöjlighet, med avsikten att innehavaren ska kunna identifiera, utveckla och upprätta en långsiktig forskningsagenda som bidrar till både Uppsala universitets och WASPs stora utmaningar inom matematik för AI. Till anställningen följer en forskningsresurs som innefattar medel för sammanlagt fem postdoktorår, en doktorand samt projektrelaterade kostnader motsvarande 60 tkr/år. 

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnesområdet omfattar matematik och statistik med inriktning mot modeller för nätverk och artificiell intelligens. Relevanta delområden inkluderar till exempel grafteori och slumpgrafer samt deras användning inom studier av nätverksstrukturer och artificiell intelligens. 

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. 

I arbetsuppgifterna ingår även att bygga upp en internationellt konkurrenskraftig forskargrupp inom ämnesområdet. Medföljande finansiering finns till fem år för en postdoktor och en doktorand som handleds av innehavaren. 

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. 

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren. 

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. 

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år. 

Bedömningsgrunder
Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, varvid särskild vikt kommer att fästas vid den vetenskapliga skickligheten. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskningsmeriter inom neurala nätverk och artificiell intelligens ur ett matematiskt perspektiv. Av särskilt intresse är den sökandes internationella forskningserfarenhet och potential att stärka forskningsområdet inom Sverige. 

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Pedagogisk skicklighet avser utbildnings- och undervisningsmeritering. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid kurser relaterade till artificiell intelligens. 

Samverkansskicklighet: Samverkansskicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Samverkansskicklighet visas genom förmåga att bedriva forskningssamarbeten med industrin och andra akademiska institutioner. 

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2019-09-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Warwick Tucker, tel 018-4713318, e-post Warwick.Tucker@math.uu.se.  

För ytterligare information se universitetets anställningsordning: Mål och regler för Uppsala universitet och fakultetens riktlinjer för anställning: Riktlinjer för anställning.

Välkommen med din ansökan senast den 14 november 2018, UFV-PA 2018/3180.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3180
Facklig företrädare
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
Publicerat 2018-09-27
Sista ansökningsdag 2018-11-14

Tillbaka till lediga jobb