Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Forskargruppen i Vårdvetenskap fokuserar på Omvårdnadens nyckelbegrepp ”Hälsa” i nationella och internationella studier, för att utveckla en optimal vårdorganisation. Individ- och populationsbaserade studier med olika kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder genomförs. Forskningsfrågorna rör personcentrerad vård, inte minst för personer med utländsk bakgrund, samverkan i team och i vårdkedjor, säker och evidensbaserad vård och hur den kan implementeras. Forskningen spänner över ett brett fält från reproduktiv och perinatal hälsa till vård av äldre och transkulturell vård omfattande migranters hälsa och globala folkhälsoproblem, t ex diabetes. Studier av att förebygga uppkomsten av kroniska sjukdomstillstånd liksom komplikationer och försämring av hälsa vid dessa samt förebyggande av vårdrelaterade skador som trycksår, postoperativa sårinfektioner och läkemedelsrelaterade symtom pågår. 

Arbetsuppgifter/Projektbeskrivning:

Du kommer att arbeta inom forskningsprojektet “Migration and diabetes”. Bakgrunden är att Sverige har blivit ett mångkulturellt land varför vi i vården idag i allt större utsträckning möter personer med utländsk bakgrund. Uppfattningar om hälsa och sjukdom och betydelsen för hälso-relaterat beteende studeras och modeller för omvårdnad, stöd och undervisning ska utvecklas. Projektet omfattar kvantitativa och kvalitativa studier med olika datainsamlingsmetoder (intervjuer, enkäter, observationer), och innebär även direkt kontakt med patienter och personal i klinisk diabetesvård. Studierna genomförs under handledning av en professor och andra forskare inom området.   

Innehavare av doktorandanställning skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser utbildning och administrativt arbete, kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %).

Kvalifikationskrav:

Vi söker en högt motiverad och entusiastisk person student för doktorandanställning. Den sökande skall vara legitimerad sjuksköterska och ha en magisterexamen i Vårdvetenskap/Omvårdnad eller motsvarande. Erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom diabetesvård, och/eller specialistutbildning inom området, alternativt av arbete med vård av invandrare och flyktingar är meriterande.  God förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal är ett krav. Eftersom projektet kommer att innefatta kontakt med patienter är förmåga att kommunicera tillfredsställande på svenska också ett krav.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. Avlagt examen på avancerad nivå,
  2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

Tillträde: Enligt överenskommelse, 4 år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Katarina Hjelm, tel. 0704 25 05 17.

Välkommen med din ansökan senast den 15 oktober 2018, UFV-PA 2018/3318.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2018/3318
Facklig företrädare
  • Ellena Papaioannou, Seko, 018-471 3315
  • Suzanne Borén Andersson, TCO/ST, 018-471 6251
  • Per Sundman, Saco-rådet, 018-471 1485
Publicerat 2018-09-24
Sista ansökningsdag 2018-10-15

Tillbaka till lediga jobb