Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

På Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala har vi bedrivit forskning och undervisning i nära 400 år. Idag utgör institutionen en modern undervisnings- och forskningsmiljö med internationellt framgångsrik forskning. Med ca 100 anställda lärare, forskare, doktorander och administrativ personal är institutionen en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden. Vi som undervisar dagens studenter är aktiva forskare inom statsvetenskapens olika delområden.

Arbetsuppgifter: Anställningen avser undervisning på grund- och avancerad nivå, forskning och administration, i första hand med inriktning mot utvecklingsstudier, men även undervisning på andra kurser vid Statsvetenskapliga institutionen kan bli aktuellt. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning på master- och kandidatnivå, samt på forskarutbildningen. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och aktivt delta i forskningsgemenskapen inom fältet utvecklingsstudier både i Sverige och utomlands, samt bidra till utvecklingen av fältet med egen forskning. Vidare förväntas den sökande följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i statskunskap eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, visat pedagogisk skicklighet och har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska senast inom två år kunna undervisa också på det andra och tillgodogöra sig undervisningslitteratur på båda språken.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid forskning som berör problemställningar inom utvecklingsstudier samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning inom angivna områden för arbetsuppgifterna. Även forskningens omfattning, främst med avseende på djup och bredd, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet beaktas. Särskild vikt kommer att läggas vid tidigare erfarenhet av undervisning i utvecklingsstudier. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmåga till interaktion om högskolepedagogiska frågor med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt.

Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering samt förmåga att hantera resurser på ett sätt som speglar verksamhetens prioriteringar liksom förmåga att arbeta strukturerat och utifrån en medvetenhet om mål och kvalitet.

Ledningsskicklighet visas genom förmåga att leda verksamhet och personal, fatta beslut, ta ansvar samt motivera och förse andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Förmåga att samordna gruppen såväl som att bidra till att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje samt förmåga att hantera konflikter utgör ytterligare exempel på visad skicklighet.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

När universitetet ska anställa nya lärare ska de sökande väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Rekryteringsgruppen kan vid denna rekrytering komma att använda sig av intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Den sökande ska därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hens yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbetsförmåga, ledningsförmåga och vilka arbetsmetoder hen använder.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

För ytterligare information:
Universitetets anställningsordning 
Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan ska inges via Uppsala universitets rekryteringssystem och omfatta:
• Ansökningsbrev inklusive bilageförteckning
• Curriculum Vitae
• Redovisning av vetenskapliga meriter
• Publikationsförteckning
• Redovisning av pedagogiska meriter
• Redovisning av övriga meriter
• En tydlig redovisning av omfattningen av den sökandes undervisningserfarenhet, uttryckt i antal timmar
• Lista med referenspersoner
• Vetenskapliga och eventuella pedagogiska arbeten som åberopas

Instruktioner för utformning av ansökan

Det är angeläget att instruktionerna följs i största möjliga utsträckning.

Eventuellt åberopade böcker som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar separat till:
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Uppsala universitet, Box 256, 751 05 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2019/297.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekten vid statsvetenskapliga institutionen Christina Bergqvist, 018-471 3454, christina.bergqvist@statsvet.uu.se.


Välkommen med din ansökan senast den 20 mars 2019, UFV-PA 2019/297.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/297
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-02-15
Sista ansökningsdag 2019-03-20

Tillbaka till lediga jobb