Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet utlyser härmed fem doktorandplatser med öppen inriktning inom sociologi, samt ytterligare en doktorandplats i sociologi med inriktning mot politik och samhällsliv i Ryssland och det post-sovjetiska området förlagd till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) vid Uppsala universitet. Grundläggande kunskaper om Ryssland och postsovjetiska samhället krävs, goda kunskaper i ryska eller annat språk inom det postsovjetiska området utgör ett krav.

Ytterligare information om IRES finns på:
https://www.ires.uu.se/forskning/

Institutionens avsikt är att anta sökande med utmärkta akademiska meriter, och som kan visa prov på sin förmåga att bedriva forskning inom något sociologiskt område.

Ytterligare information om doktorandstudierna finns på: http://www.soc.uu.se/utbildning/forskarutbildning

Doktorandanställningen ställer höga krav på det akademiska och institutionen vill utse kandidater som kan trivas samt bidra till denna forskningsmiljö. De personliga egenskaperna som är önskvärd hos en doktorand är god kommunikationsförmåga, god tids- och planeringsförmåga, flexibilitet och en förmåga att arbeta i harmoni med andra medarbetare. Mycket god förmåga att uttrycka sig på engelska i både tal och skrift är nödvändig för alla fem doktorandtjänsterna.

Behörighetskrav och ansökningsförfarande:
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i sociologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i sociologi eller motsvarande kunskaper. För antagning krävs också att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att genomgå forskarutbildningen.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/

Ansökan ska innehålla:

  1. Ansökan om att antas till doktorandstudier: http://uadm.uu.se/digitalAssets/81/81626_ansokan_forskarniva.pdf
  2. En bevittnad kopia av examensbevis för relevant grundexamen eller motsvarande
  3. En forskningsplan (se specificering nedan)
  4. Kopior av skriftligt material som den sökande vill åberopa
  5. Ett personligt brev som beskriver din motivering till ansökan som doktorand
  6. Kontaktuppgifter till två vidtalade referenspersoner som kan beskriva dina akademiska mertier samt personliga egenskaper.

Forskningsplan:
En kort (ca 2000 ord) forskningsplan om vad den sökande har för avsikt att undersöka inom ramen för avhandlingen ska bifogas. I forskningsplanen förväntas den sökande placera projektets forskningsuppgift i tidigare forskning samt även i ett teoretiskt sammanhang och kort presentera en lämplig metod för uppgiften. Sökande kommer, när de formella kraven är uppfyllda, att bedömas och rangordnas efter åberopat skriftligt material inklusive forskningsplanen. Syftet med forskningsplanen är inte bara att pröva den sökandes förmåga att strukturera en forskningsuppgift, sätta den i relation till sociologiska teorier och välja lämpliga metoder, syftet är också att få en vink om den sökandes forskningsintressen.

För mer information om forskningsplanen se här.

Antagning:
Antagningen baseras på hur väl den ansökandes förmåga att framgångsrikt avsluta sin doktorandtid. Den slutgiltiga utvärderingen baseras på den ansökandes akademiska meriter som dokumenterats i det bifogade materialet samt forskningsplanen.

Intervju:
Intervjuer kommer att hållas den 15 och 16 april 2019 via fysisk intervju på Uppsala Universitet eller via Skype.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Den utvalda kandidaten kommer att erbjudas doktorandanställning under en period på fyra år. Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala universitet.

Tillträde: 2019-09-02

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Studierektor för forskarutbildningen, professor Hannah Bradby mailto:studierektor-fu@soc.uu.se, 018-471 51 83, eller prefekten, professor Ilkka Henrik Mäkinen mailto:ilkka_henrik.makinen@soc.uu.se, 018-471 14 84.

Information om doktorandplats med inriktning mot politik och samhällsliv i Ryssland och det post-sovjetiska område, kontakta IRES prefekt Claes Levinsson: claes.levinsson@ires.uu.se, eller Docent Ann-Mari Sätre, Forskningsledare vid IRES: ann-mari.satre@ires.uu.se 018-471 16 60

Välkommen med din ansökan senast den 1 april 2019, UFV-PA 2019/776.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-09-02
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Uppsala
Län Uppsala län
Land Sverige
Referensnummer UFV-PA 2019/776
Facklig företrädare
  • Seko Universitetsklubben, seko@uadm.uu.se
  • ST/TCO, tco@fackorg.uu.se
  • Saco-rådet, saco@uadm.uu.se
Publicerat 2019-03-05
Sista ansökningsdag 2019-04-01

Tillbaka till lediga jobb